ความร่วมมือกับสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร ศธ. และคณะ เดินทางไปเจรจาหารือความร่วมมือทางด้านการอาชีวศึกษากับ H.E.Mr. Teo Chee Hean, Deputy Prime Minister of Singapore และ H.E.Ms. Indranee Rajah, Senior Minister of State, Ministry of Law and Ministry of Education ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556

รมว.ศธ.กล่าวว่า ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการฝึกอบรมระหว่างไทยกับสิงคโปร์ เป็นการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินงานในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เช่น โครงการโรงเรียนเครือข่าย การจัดค่ายนักเรียนมัธยมไทย – สิงคโปร์ โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ การฝึกอบรมด้านต่างๆ และการศึกษาดูงานของนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย และการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ SEAMEO และ ASEAN

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ ศธ.กำลังเร่งยกระดับการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน และจากการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสิงคโปร์ พบว่า ศธ.จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำคุณลักษณะกำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อให้ได้คนที่ตรงตามความต้องการของเอกชน พร้อมทั้งการกำหนดหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการวัดผลตลอดกระบวนการด้วย

ทั้งนี้ รมว.ศธ.และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่สำคัญ อาทิ มูลนิธิ  เทมาเส็ก (Temasek Foundation) สถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (NIE) มหาวิทยาลัยนันยาง (Nanyang Technology University) และสถาบัน ITE College Central

สต.สป. : ข้อมูล/ภาพ
นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2
5/12/2556