ความร่วมมือกับกระทรวงวิทย์

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เกี่ยวกับการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวง ร่วมประชุมในครั้งนี้รมว.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เดินทางมาประชุมหารือกับ ศธ. ในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงโครงการต่างๆ ที่ทั้งสองกระทรวงจะดำเนินการร่วมกัน โดยในเบื้องต้นจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการทั้งหมด จากนั้นจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ดังนี้
  • โครงการคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน ศธ.จะร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด วท. กำหนดจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์นำชาติยั่งยืน” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นของขวัญปีใหม่แก่เด็ก เยาวชน และคนไทย ในระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณห้องฟ้าจำลอง เอกมัย กรุงเทพฯ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  • ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการชั่วคราวบนเนื้อที่ 600 ตารางเมตร ภายใต้หัวข้อ “พระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์” ได้แก่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีความสนพระทัยและมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านดาราศาสตร์ ส่วนภายในอาคารท้องฟ้าจำลองได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัย น่าสนใจ พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการที่มีชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ มาเยี่ยมชมนิทรรศการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระยะของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ  • โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบการเรียนรู้ทางไกลอย่างครบวงจร โดยจัดทำคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resource) คลังบทเรียนแบบเปิด (Open Online Course หรือ Open Coures Ware) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ มีระบบการจัดการสื่อสารที่ครู อาจารย์ และนักวิชาการสามารถร่วมพัฒนาบทเรียนได้ นำไปสู่ระบบเรียนออนไลน์ในอนาคต ซึ่งทั้งสองกระทรวงจะพัฒนาระบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวมรวบสาระความรู้ เนื้อหา ข้อมูลด้านการศึกษา ทั้งข้อมูลในลักษณะเอกสาร ตำรา รูปภาพ วีดิทัศน์ แผนภาพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้  • โครงการจัดการเรียนรู้ทางด้านสะเต็มศึกษา (STEM) ของทุกช่วงวัย ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เสนอให้นำ STEM มาใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษา ซึ่งจะมีการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง เพราะทั้งสี่สาขาวิชาเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ศธ.จึงจะร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ STEM มาใช้ในทุกระดับการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้ว  • โครงการส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากภาครัฐไปปฏิบัติงานกับภาคเอกชน โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากภาครัฐไปปฏิบัติงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อส่งต่อนักวิชาการจากภาครัฐเข้าไปทำงาน เสนอแนะ และทำการวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ถ่ายเทองค์ความรู้และส่งต่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีที่ได้พบปะแลกเปลี่ยน และหารือร่วมกับผู้บริหารของ ศธ. ซึ่งความร่วมมือทั้ง 4 โครงการข้างต้นเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่าง ศธ. และ วท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้การบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวงมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงจะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 3/11/2014