ครูโอ๊ะ แนะ “ศธจ.- รอง ศธจ.-ผอ.สพป.-ศน.-นวผ.” ใช้หลัก อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา บริหารงาน นำไปสู่ความสำเร็จ ย้ำให้เกียรติ พี่น้องผองเพื่อนร่วมใจบูรณาการการทำงานเชิงรุก ด้วยหัวใจเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการศึกษาและผู้นำทางวิชาการ : การบูรณาการการทำงานเชิงรุก” ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ และมี ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) รองศึกษาธิการจังหวัดจากทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สำกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยน และร่วมกิจกรรมเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นวิทยากร บรรยายในวันนี้ ซึ่งตั้งใจให้บรรยากาศเป็นไปด้วยการมีส่วนร่วม ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้รับองค์ความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการบริหารงานและการพัฒนาการศึกษาให้กับลูกหลานของเรา โดยสิ่งสำคัญ คือ อยากให้ในสถานศึกษามีการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามบริบทของพื้นที่มีการสร้างเครือข่ายการทำงานดึงท้องที่ท้องถิ่น ช่วยกันระดมความคิด ผู้ใหญ่รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้น้อยให้เกียรติและโอกาสกับน้องๆ เพื่อนำมาสู่การขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และทำให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจน แบบพี่น้องผองเพื่อน มีความรักสามัคคีซึ่งกันและกันร่วมกันทลายทุกข้อจำกัด ทั้งยังขอให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และทุกคนที่รับฟังบรรยาย ได้นำหลักอิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งเป็นหนทางแห่งความสำเร็จไปใช้ได้ในการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อทุกคนมีหน้าที่ สิ่งแรกเราต้องมี ฉันทะ คือ มีใจรักในงาน เมื่อรักในงานก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขทำหน้าที่ให้ดีที่สุด มีวิริยะ คือ ทำด้วยความขยันพากเพียรเมื่อมีปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถแก้ไขได้เพราะเราไม่ย่อท้อ มีจิตตะ ติดตามตรวจสอบ โดยใช้หัวใจตามหลักไตรสิกขา มีศีล มีสมาธิที่ดีซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาช่วยคิดวิเคราะห์แยกแยะในเชิงระบบได้อย่างแตกฉาน และมีวิมังสา ดูให้รอบคอบ รู้จักปรับตัวก่อนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังขอฝากให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัดได้สำรวจความต้องการ ของเด็ก เยาวชน รวมไปถึงผู้พิการ ในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ตรงจุดสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยเฉพาะในผู้พิการที่อยากให้มีการสนับสนุนด้านอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของผู้พิการ เพื่อสร้างความกินดี อยู่ดีให้ประชาชน

 

“ครูโอ๊ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟัง ทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยนด้วยความมีจิตใจอันจดจ่อและตั้งใจ ซึ่งสะท้อนจากแววตาความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกท่าน ซึ่งตลอด 3 ชั่วโมงอันทรงคุณค่า ครูโอ๊ะสื่อจากหัวใจไปสู่หัวใจของทุกท่านที่ร่วมฟังการบรรยาย ซึ่งหวังว่าคงก่อเกิดประโยชน์กับทุกท่าน ได้นำสิ่งที่รับฟังไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อก่อเกิดสิ่งดีงามไปด้วยกัน เพราะหนทางแห่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยมันสมองสองมือและสติปัญญา ควบคู่กับความรอบรู้และประสบการณ์ และการเป็นศึกษาธิการจังหวัดต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ไม่ยึดติดในตัวตน มีความพร้อม มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามกาลเทศะ เป็นผู้นำที่เหมาะสมและเป็นผู้ตามในบางจังหวะที่ควรจะเป็น ซึ่งครูโอ๊ะเชื่อมั่นในพลังอันแข็งเกร่งและเชื่อมั่นใจว่าทุกท่านจะทำในสิ่งที่ดีงาม

ครูโอ๊ะขอเป็นกำลังใจ ขอกราบอารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิในทุกๆศาสนาที่ทุกท่านนับถือ บารมีหลวงพ่อวัดไร่ขิง ที่เมตตาเราชาวกระทรวงศึกษาธิการ บุญบารมีและบุญกุศลที่ทุกท่านได้พึงปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบได้เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ส่งให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบความเจริญก้าวหน้าแคล้วคลาดจากภัยพิบัติ ขอให้โชคดีมีความสุข รักกันตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
13/2/2565