ครูโอ๊ะ เยี่ยม “รร.อริสสานุสรณ์” ก่อนเปิดรับนักเรียน ฝาก รร.เน้นดูแลความปลอดภัยของนักเรียนมากที่สุด ย้ำจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักความสามัคคีของคนในพื้นที่

ภารกิจ รมช.ศธ 2 25 มีนาคม 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอริสสานุสรณ์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ เตรียมเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสมคิด ศรีปราชญ์ รอง ศธจ.ปราจีนบุรี, นายอุดม ชำนิ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จ.ปราจีนบุรี, ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์ ประธาน คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.ปราจีนบุรี นายอานนท์ นัจสถาปนิก ผู้รับใบอนุญาต ตลอดจนผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวตอนหนึ่งว่า​ ได้เห็นขั้นตอนการขออนุญาตเปิดโรงเรียนอริสสานุสรณ์ ที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติต่อไป ในฐานะกำกับดูแลการจัดการศึกษาเอกชน มีความตั้งใจมาเยี่ยมชมโรงเรียน การเตรียมการ แผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งก็ถือว่าโรงเรียนมีการเริ่มต้นที่ดี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่มีความพร้อม และเด็กนักเรียนที่ต้องการจะเรียนหลักสูตร English Program เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษา การคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิต ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ และเป็นอีกทางเลือกที่ดีของการศึกษา
"ครูโอ๊ะ เห็นถึงความตั้งใจจริงของโรงเรียน และขอเป็นกำลังใจ ขอให้ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปราจีน ก็ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ปราจีนบุรี โดยยึดหลักถ้อยทีถ้อยอาศัยในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะศาสนาหรือ เชื้อชาติใด ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงขอฝากให้โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ร่วมกัน โดยยึดหลักความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ซึ่งถือเป็นวิถีของคนปราจีนบุรี
รวมทั้ง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ การดูแลใบประกอบวิชาชีพ และการคัดกรองครู ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ อย่างรอบคอบ เพื่อมาเป็นผู้สอนลูกหลานชาวปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพราะการดูแลเด็กเล็ก เสมือนเป็นเครื่องวัดจิตวิญญาณความเป็นครู ที่ต้องอาศัยความอดทนและมีจิตใจที่หนักแน่น​ต่อสิ่งเร้าเป็นอย่างมาก และที่สำคัญ ขอฝากครูและบุคลากรให้ช่วยดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน สวัสดิภาพนักเรียน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ดังที่เป็นข่าวสารในระยะนี้
ขอความร่วมมือโรงเรียนในการวางระบบบริหารจัดการดูแลนักเรียนภายในโรงเรียนอย่างเข้มข้น เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้มีความสบายใจและมั่นใจในมาตรการความปลอดภัย สร้างการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง ทั้งวิชาการ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิต ตามวิถีไทย เคารพผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะ การวางตัวตามวิถีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอย่างต่อเนื่องด้วย ครูโอ๊ะขอเป็นกำลังใจ ขอให้เราร่วมสร้างสิ่งดีสู่ชาวปราจีนบุรีตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
โรงเรียนอริสสานุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English program) เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.1 จำนวน 1 ห้องเรียน และจะขยายให้ถึงชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2569 ปัจจุบันมีครู รวม 10 คน (ครูไทย 6 คน ต่างชาติ 4 คน) โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็นเลิศวิชาการ มาตรฐานสากล ดำรงตนอย่างไทย" เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนไทยรุ่นใหม่
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นางสาวภณิษา พรมโน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล, นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นางสาวจุฑารัตน์ นัจสถาปนิก ผู้จัดการ ตลอดจนคณะครู นำพาเยี่ยมชมภายในโรงเรียน
จันทนา เชียงทอง:สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/3/2564
>