ครูโอ๊ะ เผยแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มนักเรียน-เยาวชน ลั่นยึดตามแผนการฉีด กระจายวัคซีน ของกรมควบคุมโรค ย้ำคำนึงถึงความปลอดภัย-ความมั่นคงของอนาคตชาติเป็นหลัก

ภารกิจ รมช.ศธ 2 27 สิงหาคม 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและเยาวชน ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งวัคซีนจะมาถึงประเทศไทยประมาณเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2-3 ล้านโดส และจะส่งให้ได้ครบ 30 ล้านโดสตามแผนที่วางไว้ภายในเดือนธันวาคม 2564 ในเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการสำรวจจำนวนนักเรียนอายุระหว่าง 12-14 ปี พบว่ามีจำนวนประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งการฉีดวัคซีนนั้นจะครอบคลุมเด็กนักเรียนจากทุกสังกัด ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนเด็กที่ไม่สามารถอยู่ในระบบการศึกษาปกติต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เป็นต้น โดยเมื่อวัคซีนมาถึงก็จะดำเนินการฉีดให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนการกระจาย ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนอย่างรวดเร็วที่สุด
“ทั้งนี้ในการฉีดวัคซีนนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคง ซึ่งมีการร้อยเรียงไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย สำหรับการแบ่งระดับความสำคัญในการฉีดวัคซีน จะดำเนินการตามแผนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการกระจายวัคซีนเพื่อให้ได้รับการฉีดเร็วที่สุด ซึ่งจากการสรุปยอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาก็ได้รับการฉีดไปแล้วจำนวนหนึ่ง แต่รัฐบาลก็จะมีการเพิ่มการฉีดให้ได้ไวกว่าเดิม โดยจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเคลื่อนที่ ทั้งยังลงไปในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในระดับตำบล ในพื้นที่แบบเชิงรุก เพื่อให้การฉีดครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด
ส่วนเมื่อเด็กและเยาวชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะสามารถเปิดเรียนได้เมื่อไหร่นั้น เป็นเรื่องที่ตอบได้ยาก เพราะในการจะเปิดเรียนสิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องเน้นความปลอดภัยของชีวิตเป็นหลัก รวมถึงต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนั้นเป็นหลักด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน และยึดตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ของแต่ละจังหวัด ร่วมกับการประเมินสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และขอย้ำว่าเมื่อวัคซีนมาถึงไทยก็จะดำเนินการฉีดให้เร็วที่สุด ส่วนการพิจารณาพื้นที่ฉีดวัคซีนก็ต้องให้เป็นไปตามแผนการฉีดและแผนการกระจาย ของกรมควบคุมโรคจึงจะเหมาะสมที่สุด” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง :สรุป
นวรัตน์ รามสูต :เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ. :รายงาน
27/8/2564