ครูโอ๊ะ เปิดโครงการ “กศน.เรียนรู้สืบสานงานพ่อ เพื่อบูรณาการสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ชง พัฒนาทักษะคน กศน.ต่อเนื่อง เพื่อสร้างกุนซือดูแลประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความกินดี อยู่ดี ครอบคลุมทุกมิติ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 05 ธันวาคม 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “กศน.เรียนรู้สืบสานงานพ่อเพื่อบูรณาการสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายกมล รอดคล้าย ปรึกษา รมช.ศธ. เข้าร่วมด้วย และมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผวจ.เพชรบุรี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางวรภร ประสมศรี ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักงาน กศน. นางรัชนุช สละโวหาร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี นางสุนันทา การะเวก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชัชพงษ์ สร้อยแสง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร กศน.อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ผอ.กศน.อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผอ.กศน.อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่และบุคลากร กศน.ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า กศน.เป็นหน่วยงานที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันที่พิเศษ เพราะกศน.ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีการจัดโครงการ “กศน.เรียนรู้สืบสานงานพ่อ เพื่อบูรณาการสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่า กศน.ไม่ได้ทำเฉพาะในหลักสูตรขั้นพื้นฐานเท่านั้น ถ้าเรียนในหลักสูตรขั้นพื้นฐานของ กศน. นักศึกษาจะได้รับการบูรณาการความรู้ในเรื่องของการสืบสานงานตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ซึ่งต้องปฏิบัติได้จริง เข้าใจจริง รู้จริง เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานให้กับทุกช่วงวัย ตั้งแต่อายุยังน้อยไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ทางชีวิตความเป็นอยู่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีชีวิต มีความเป็นอยู่ และมีเศรษฐกิจที่ดี
โดยจะมี กศน.ปฏิบัติหน้าที่ทุกหย่อมหญ้าของทุกตำบล ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่จะเน้นให้ประชาชนเชื่อใจ ไว้วางใจ และศรัทธาใน กศน. ซึ่งสามารถเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมีครู กศน.ไปร่วมเป็นกำลังเสริมในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมต่อยอดด้านอาชีพให้เกิดความชำนาญมากขึ้น การดูแลให้เกิดสังคมที่มีสุขภาวะที่ดี มีจิตใจแจ่มใส มี จิต กาย และสมองที่ดี ไม่เกิดภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งการดูแลบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลัง
“บุคลากร กศน.ถือเป็นคนพันธุ์พิเศษ จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เบื้องต้นครูโอ๊ะได้มีการสั่งการให้เลขาธิการ กศน.ทำการสำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อส่งเสริมเรื่องหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ และเพิ่มเติมในเรื่องภาษาอังกฤษให้กับประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ครัวเรือนต่อไป ครูโอ๊ะขอขอบคุณชาวจังหวัดเพชรบุรีภายใต้การนำของ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผวจ.เพชรบุรี ที่ให้ความเชื่อมั่นใน กศน.จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาเรื่องต่างๆ ขอขอบคุณคน กศน.ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งดีๆสมกับเป็น กศน. เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ที่สำคัญขอขอบคุณพี่น้อง กศน.ทั้งประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้กับคน กศน.ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละให้กับรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังยอมเสี่ยงภัยให้บริการประชาชนในทุกช่วงวัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงาน ที่สำคัญที่สุดคือไม่เคยย่อท้อต่อการทำงานพร้อมเดินทางไปให้ความรู้กับประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ภูเขา ทะเล และในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ขอขอบคุณหัวใจอันงดงามของทุกคน ครูโอ๊ะจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะร้อยดวงใจและก้าวไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาชาติ บ้านเมือง กศน.เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งการพัฒนา” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
5/12/2564