ครูโอ๊ะ เปิดอบรม "ลูกเสือ 4 ท่อน" ชู การสร้างผู้กำกับลูกเสือ ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

ภารกิจ รมช.ศธ 2 03 เมษายน 2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ L.T.C. (Leader Training Course) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.), นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป ผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะวิทยากร คณะผู้บริหาร สลช. และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 46 คน ให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 เป็นโครงการที่ดีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ ในการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือต่อไป
ในโอกาสนี้ ครูโอ๊ะในฐานะผู้เข้ารับการฝึกอบรม L.T.C. ได้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และการบรรยายทางวิชาการในรายวิชาต่าง ๆ ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การถวายบังคมและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย, กิจกรรมรอบเสาธง, การบรรยายพัฒนาการการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำรวจและวิเคราะห์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ความท้าทายในอนาคต และบทบาทในปัจจุบัน เป็นต้น
นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป ผู้อำนวยการฝึกอบรม กล่าวในพิธีปฐมนิเทศตอนหนึ่งว่า หลักการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หรือ L.T.C. มีส่วนประกอบของกาย หัวใจ และจิตวิญญาณ ทำงานสัมพันธ์กัน กล่าวคือ Body : ความพร้อมด้านร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะรับการฝึกอบรม เพื่อเป็นผู้นำ, Soul : ความพร้อมของจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทนอดกลั้น มีศีลธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน และ Spirit : มีจิตวิญญาณของการเป็นลูกเสือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนากิจการลูกเสือให้ก้าวหน้าและก้าวทันโลก ที่สำคัญคือ การเป็นผู้นำที่ดีได้ ควรจะต้องนำหลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจำใจ ทั้งในการครองตน ครองคน และครองงาน
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/4/2564
>