ครูโอ๊ะ เปิดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครู กศน. ชู เป็นต้นแบบการสอนฟุตฟิตฟอไฟ หวังเห็นคนไทยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีขึ้น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้สู่ครัวเรือน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 03 ธันวาคม 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะ ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2564 โดยมีนายกมล รอดคล้าย ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรม เดอ ไพรม์ แอท รางน้ำ กรุงเทพฯ
รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า การอบรมพัฒนาทักษะครู กศน. เพื่อเป็นต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษฯในครั้งนี้ ถือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW เพื่อพัฒนาทักษะครู (Good Teacher) ด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล เพิ่มทักษะและสมรรถนะความสามารถ (Up Skill, Re Skill) ให้กับข้าราชการครู กศน. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้, ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning สร้างแรงบันดาลใจการใช้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล (Aspire to Inspire) ผ่านกระบวนการ PLC ตลอดจนสาธิตการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานเมื่อจบหลักสูตร
“ครูโอ๊ะมีความมุ่งหวังและตั้งเป้าว่า ต้องการเห็นคนไทย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีกว่าในปัจจุบัน เพราะต้องยอมรับว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญที่ทั่วโลกใช้สื่อสารกัน ซึ่งทิศทางในการสอนภาษาอังกฤษ เราต้องเน้นทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ก่อน ทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก สามารถสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษได้ จากนั้นจึงขยายสู่การสอนในระดับไวยากรณ์ต่อไปจนสามารถยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
ทั้งยังถือเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่พยายามปรับรูปแบบการสอน เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียน โดยเฉพาะ กศน. ซึ่งครูโอ๊ะกำกับดูแล เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เนื่องจาก กศน.เป็นคนพันธุ์พิเศษ ที่ต้องมีส่วนช่วยในการดูแลคนทุกช่วงวัย ดังนั้นบุคลากร กศน.จะต้องมีการยกระดับและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เมื่อครูโอ๊ะเข้ามารับตำแหน่ง ก็ได้มีการผลักดันเรื่องการสอบครูผู้ช่วยให้มีการสอบคัดเลือกเอกภาษาอังกฤษร่วมด้วย เพราะเราอยากได้ความรู้ความเชี่ยวชาญมาผสมผสานกับครูที่ไม่ได้จบโดยตรง เพื่อมาร่วมกันพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น นำความรู้ไปสอนประชาชนทุกช่วงวัยให้สามารถสื่อสารและใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้ และที่สำคัญสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไป
ขอแสดงความขอบคุณวิทยากร จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยากรชั้นนำระดับประเทศ คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ ผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จริง
ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าครูทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจและความรับผิดชอบในฐานะครูที่มีต่อวิชาชีพของตน ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนางานในหน้าที่ วิธีการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอดขยายผลไปยังผู้ร่วมวิชาชีพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา กศน.ต่อไป” รมช.ศธ. กล่าว
3/12/2564