ครูโอ๊ะ เปิดป้าย “โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา” ยก ผู้สูงอายุเป็นผู้ทรงคุณค่า ลั่น ทุกคนมีวันนี้ได้เพราะผู้สูงอายุ ชง ทุกเครือข่ายบูรณาการการทำงานร่วมกัน ปั้นสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ ย้ำการ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สกัดโรคโควิด-19

ภารกิจ รมช.ศธ 2 13 กันยายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โดยมี พระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าคณะแขวงยานาวา เจ้าอาวาสวัดทองบน นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ เลขาธิการ กศน. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา นายนาวี แก้วประไพ ผอ.กศน.เขตยานนาวา ครู กศน. บุคลากร และนักศึกษาผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา วัดทองบน กรุงเทพฯ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา มีความใส่ใจและมุ่งมั่นในการดูแลสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียน โดยมี กศน.เขตยานนาวา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า กศน.มีข้อจำกัดด้านอาคารและสถานที่ จึงมุ่งเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยสร้างเครือข่ายที่จะให้ความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่ โดยเฉพาะได้บารมีแห่งศาสนา ประกอบกับการสร้างศรัทธาของคน กศน.ในทุกชุมชน ทำให้ กศน.หลายแห่ง ได้มีพื้นที่ในการสร้างการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุในร่มเงาของวัดวาอารามและพระพุทธศาสนา
ในการเข้าสู่ปีที่ 5 ของโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และการมีส่วนร่วม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้เรียนไปด้วยกัน ตามบทบาทหน้าที่และความชำนาญของทุกภาคส่วน อาทิ หลักสูตรการจัดการศึกษาของ กศน. งบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ พม. ตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลประชาชน ตลอดจผู้บริหารและผู้จัดการโรงเรียน ที่มีจิตใจอันมุ่งมั่น ทำให้ได้เห็นถึงพัฒนาการ ด้านศีล สมาธิ และปัญญา สู่การประพฤติดี ประพฤติชอบ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล สร้างแรงจูงใจให้กับทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า สามารถดูแลตัวเองในระดับต้น และที่สำคัญคือ ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
“ผู้สูงอายุนับเป็นผู้ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง หากไม่มีทุกคนก็ไม่มีวันนี้ ดังนั้นเราต้องช่วยกันหาวิธีว่าจะทำอย่างไร ให้ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในไม่ช้า ดังนั้นการดำเนินการทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นหน้าที่ของกศน.ที่จะต้องทำให้ดีที่สุด โดยใช้ความชำนาญจากทุกส่วนที่จะมาช่วยกัน นำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่เป็นเลิศนำมาพัฒนาต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้กับพวกเรา เริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชน เหมือนจุดประสงค์ของโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ที่ว่าไว้ คือ ต้องการจะทำให้โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา สามารถเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของคนทุกวัยและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ชุมชนและสังคม ต้องขอยกย่องเชิดชูในจิตอันมุ่งหมายและเจตจำนง แต่ทุกสิ่งคงเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือ ร่วมใจ ของพวกเราทุกฝ่าย โดยเฉพาะคุณภาพของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกศน.ร่วมกับการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จนนำไปสู่ความสุขที่พวกเราทุกคนมุ่งหวัง และที่สำคัญเรามีบ้าน มีวัดที่จะเป็นจุดศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้เราก่อเกิดมิติแห่งการพัฒนาโดยหลักของพระพุทธศาสนาที่ใช้ปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นศูนย์รวมของดวงใจ ให้ทุกคนอยู่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และสามารถใช้พุทธศาสนากำหนดจิตในการทำให้ร่างกายของพวกเราแข็งแรง ทั้งนี้ขอชื่นชมยกย่องการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาที่ตอบโจทย์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วม
ในนามของ กศน.ขอปวรณาตัวว่าพวกเราพร้อมที่จะจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมและช่วยกันเติมเต็ม นำความชำนาญของผู้สูงอายุทุกคนมาสร้างความสุขไปด้วยกัน หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กศน.ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินก็สามารถแจ้งได้ทันที
ขอขอบคุณ พระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าคณะแขวงยานาวา/เจ้าอาวาสวัดทองบน นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ เลขาธิการ กศน.นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และทุกภาคีเครือข่าย ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้เกิดสิ่งดีงามร่วมกัน ขอตั้งจิตอธิษฐานและอารธนาคุณพระศรีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย บารมีของพระคุณเจ้าและบุญบารมีของทุกคนได้ปกป้องคุ้มครองให้ทุกครอบครัวแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง โดยเฉพาะภัยจากโรคโควิด -19 ขอย้ำทุกคนว่าสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือเราต้องร่วมกันรักษามาตรการต่างๆตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การสวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่อยู่ร่วมกัน การเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ที่สำคัญต้องทำจิตใจให้แจ่มใสปลอดโปร่งเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงร่วมกัน เพราะเราคือกศน.เพื่อประชาชน และจะอยู่ด้วยกันด้วยความรัก”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง :สรุป
นวรัตน์ รามสูต :เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ. :รายงาน
13/9/2564