ครูโอ๊ะ ลงพื้นที่เยี่ยม ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยก เป็นคลังความรู้ ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หนุนพัฒนาไม้ด่าง สร้างงาน-เพิ่มรายได้ให้ชาวปราจีนบุรี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 21 กันยายน 2564
เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายอดิศักดิ์ ปัญญา นายอำเภอนาดี นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางขนิษฐา ป้องชาติ ผอ.กศน.อำเภอนาดี ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้มาตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ได้รับฟังการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการวางแนวทางการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนในทุกช่วงวัย สำหรับการดำเนินงานของ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.นาดี มีผู้สมัครสมาชิก แบ่งเป็น เพศชาย 610 คน เพศหญิง 794 คน รวมทั้งสิ้น 1,404 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา กศน. และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารียังให้บริการครอบคลุมทั้ง 6 ตำบล โดยในห้องสมุดจะมีการให้บริการแหล่งความรู้และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำเอกสารข่าวส่งเผยแพร่ให้กับสมาชิก มีการส่งเสริมด้านการอ่าน และการส่งเสริมด้านสมุนไพร โดยมีการปักป้ายข้อมูลความรู้ตามต้นพืชที่ปลูก มีการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อให้ความรู้ประชาชนและนักศึกษา เป็นต้น
“อยากให้มีการเพิ่มสมาชิกห้องสมุดมากขึ้น ดังนั้นเวลามีการจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็ให้เสนอให้เป็นสมาชิกห้องสมุดด้วย เพราะการที่สังคมไทยจะก้าวหน้า สังคมไทยต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง กศน. ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้กับทุกช่วงวัยได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั้งยังเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งการเรียนการสอนอาจมีการใช้คิวอาร์โค๊ดเข่ามาร่วมด้วย เพราะในร่างกฎหมายใหม่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... เราจะรับผิดชอบการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นการดูแลทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่เข้มแข็งและอบอุ่น มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และมีศูนย์เรียนรู้ โค เลิร์นนิ่ง สเปซ มีหลักการการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง และที่สำคัญในอนาคตคน กศน.ต้องมั่นคง มีงานทำ ทั้งนี้ในการเรียน กศน.ไม่ได้มองเรื่องวุฒิการศึกษา แต่การมาเรียนนั้นจะเน้น และคิดว่าเรียนแล้วได้อะไร เรียนแล้วสามารถมีทักษะชีวิต สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยิ่งมีรายได้ระหว่างเรียนยิ่งดี
ทั้งนี้อยากให้สำนักงาน กศน. มีการส่งเสริมการปลูกไม้ด่าง สร้างจุดขายให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ อยากให้ไม้ด่างของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่นิยม เมื่อนึกถึงไม้ด่างก็อยากให้นึกถึงจังหวัดปราจีนบุรี ยิ่งส่งเสริมเป็นจุดเด่นของแต่ละอำเภอ ของจังหวัดปราจีนบุรียิ่งดี ครูโอ๊ะขอชื่นชม ผู้บริหาร บรรณารักษ์ บุคลากร ที่สามารถบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณทุกคน ขอบคุณพี่น้องชาวกศน. ที่ช่วยกันจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษากศน. ด้วยหัวใจอันงดงาม ทุ่มเทเสียสละ ซึ่งครูโอ๊ะขอให้กำลังใจ และพร้องที่จะช่วยพัฒนาห้องสมุดต่อไป”รมช. ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ. : รายงาน
21/9/2564