ครูโอ๊ะ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม “โรงเรียนคุณภาพของบุรีรัมย์” ชื่นชมพ่อเมือง-ชาวการศึกษา-ผู้เกี่ยวข้อง มองไกลข้ามช็อตสู่การพัฒนาวิชาการ-ครู-การมีส่วนร่วมต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของเด็กเยาวชนได้เรียนอย่างมีความสุข สร้างโรงเรียนดีในชุมชนให้คนบุรีรัมย์

ภารกิจ รมช.ศธ 2 13 กุมภาพันธ์ 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายถิร บุญศักดาพร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การบูรณาการการศึกษาของทุกภาคส่วนโดยใช้การศึกษานำ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นประธาน กศจ. ที่ให้ความสำคัญในการร่วมกันคิดวางแผนร่วมกับผู้บริหารการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาดูแลเพื่อให้การเตรียมความพร้อมมีความครบถ้วนในทุกมิติ

ในส่วนของความก้าวหน้าในภาพรวม เชื่อว่าส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนด ขอบเขต เป้าหมายโรงเรียน และปฏิทินงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้ ซึ่งสัดส่วนโรงเรียนทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใดนั้น ได้มีการจัดสัดส่วนเป้าหมายโรงเรียนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไว้แล้ว โดยคณะกรรมการแต่ละจังหวัดก็จะมีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะทำงานติดตามนโยบายจากส่วนกลาง ที่จะมาร่วมพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ ซึ่งหากการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเป็นไปตามแผน ก็จะสามารถเดินหน้าทุกอย่างได้รวดเร็วมากขึ้น “การลงพื้นที่ภาพรวมทั้ง 5 จังหวัดในความรับผิดชอบของครูโอ๊ะ ได้แก่ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และบุรีรัมย์ ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี ทุกคนดีใจที่โรงเรียนและสถานศึกษาจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ มิติ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของจังหวัดเอง ซึ่งส่วนใหญ่ได้สะท้อนข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และครูโอ๊ะเองก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัด

โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งครูโอ๊ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) พร้อมประชุมหารือร่วมกันหลายครั้ง ก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่จริงในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากรับฟังรายงานการดำเนินงาน ถือว่ามีความก้าวหน้าตามโรดแมป และต้องขอชื่นชมวิสัยทัศน์ในการทำงานของชาวกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่มิได้มองเพียงในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่มองครอบคลุมไปถึงเรื่องของกระบวนการพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาครู พัฒนาการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นจริง ที่ทำให้คนบุรีรัมย์ได้มีความสุขที่สุด ทั้งนี้ ได้กำชับให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานพร้อมรับฟังความคิดเห็นควบคู่กันไป ที่จะทำให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องด้วย

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการดำเนินงานนั้น ส่วนของนโยบายเองคงไม่สามารถไปชี้ชัดได้ว่า พื้นที่ควรทำอย่างไร เพียงแต่กำหนดทิศทางและกรอบการทำงาน เพื่อให้โครงการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการสร้างการเรียนที่มีความสุขแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และจากการรับฟังความคิดเห็น ผู้บริหารในพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องการให้โครงการประสบความสำเร็จ เพราะชาวการศึกษาทุกคนก็ตั้งธงไปที่เด็กและเยาวชน ให้ได้มีความสุขกับการเรียน และเป็นไปตามความคาดหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่น้องประชาชน ที่ต้องการให้ลูกหลานของพวกเขาได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้นเช่นกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด, ผศ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, นายภูวดล มิ่งขวัญ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์, นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, นายสุชิต ชมพูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3, นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.เขต 32, นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 แทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์, นายชินกร คะอังกุ ผอ.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ, นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รอง ผอ.กศน. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจน ผอ.รร.บ้านกรวดวิทยาคาร, ผอ.รร.อนุบาลบ้านกรวด, ผอ.รร.สตึก, ผอ.รร.บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา, ผอ.รร.นิคมสร้างตนเอง 1, ผอ.รร.บ้านหนองไทร, ผอ.รร.วัดบ้านปะเคียบ, ผอ.รร.วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี), ผอ.รร.บ้านสายโท 4 ใต้ “อนุสรณ์ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ”, ผอ.รร.บ้านโคกเบง, ผอ.รร.บานสายโท 1, ผอ.รร.บ้านปราสาททอง, ผอ.รร.บ้านละหอกตะแบง, ผอ.รร.นิคมพัฒนาสายตรี 2 และ ผอ.รร.บ้านโคกระเหย เป็นต้น นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/2/2564
>