“ครูโอ๊ะ” ร่วมนำทีม ศธ. จับมือ 8 กระทรวง-2 หน่วยงานใหญ่ จัดทำ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” พร้อมเปิดตัวศูนย์ MOE SAFETY CENTER อย่างเป็นทางการ แจ้งเหตุได้ถึง 4 ช่องทาง

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับ 8 กระทรวง 2 หน่วยงาน พร้อมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมคุรุสภา ทั้งนี้มีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครู และบุคลากร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง รมว.ศธ. ก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่องความปลอดภัยจึงได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแรกใน 7 วาระเร่งด่วนของ ศธ. เพราะตระหนักดีว่าหากสถานศึกษาไม่มีความปลอดภัยแล้ว จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนได้ และยังส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พัฒนาระบบการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้น ใช้ชื่อว่าศูนย์ “MOE SAFETY CENTER” โดยนำแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นแอปพลิเคชัน MOE SAFETY CENTER สำหรับเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย ทั้งยังได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัดของ ศธ. ให้มีความรู้ มีความเข้าใจในการใช้งานระบบ เพื่อรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยที่มีผลต่อนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงให้ความสำคัญกับการอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ มีทักษะที่จะนำไปสื่อสารกับเด็กในวัยเรียน ด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความปลอดภัยแบบคู่ขนานกัน

“วันนี้ ถือเป็นการเปิดตัวศูนย์ MOE SAFETY CENTER อย่างเป็นทางการ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ ใน Application MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com, LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call center 0-2126-6565 ทั้งนี้ ต้องขอบคุณ สพฐ. ที่ได้ขยายแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยให้ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น ได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง และความรุนแรง แก้ไขได้ถึงแหล่งต้นตอของปัญหา มีการติดตามความคืบหน้า มีความเป็นธรรมและโปร่งใสแก่ทุกฝ่าย โดยมีการรายงานการแก้ไขปัญหาแบบ Real-time ที่สำคัญได้เก็บเป็นฐานข้อมูล Big-Data ที่จะนำมาวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาและด้านความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ เพื่อขยายผลในการป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ด้วย” รมว.ศธ.กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข,ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว,ฤทธิเกียรติ์ ยศประสงค์ :ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/2/2565