ครูโอ๊ะ รับฟังเสียงสะท้อน "โรงเรียนเอกชน-อาชีวะรัฐและเอกชน" ในพื้นที่ปราจีนบุรี หวังผลักดันการพัฒนาการผลิตกำลังคนรองรับอีอีซี เฟสสอง โดยใช้ปราจีนบุรีโมเดลเป็นฐานครอบคลุมในทุกมิติ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 26 มีนาคม 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตอบโจทย์ปราจีนบุรีโมเดล ณ ห้องประชุมโรงเรียนหทัยชาติ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายบุญลือ ทองเกษแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีและประธานอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.ปราจีนบุรี นายอุดม ชำนิ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในฐานะนายกสมาคมการศึกษาเอกชน จ.ปราจีนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจน ดร.กรกพร วรมานะกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี และโรงเรียนหทัยชาติ เข้าร่วมประชุม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นแนวทางการทำงานของตนที่ไม่ว่าจะลงพื้นที่ใด ก็จะรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู ผู้ปกครอง เพื่อนำมาพัฒนาการวางนโยบายการจัดการศึกษาของเอกชน ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแล
ซึ่งต้องขอแสดงความขอบคุณทุกเสียงสะท้อน ต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่นี้ โดยได้มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี รวบรวมประเด็นของทั้งโรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบายอย่างเป็นทางการต่อไป ไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้เรียนอาชีวะลดลง, การสนับสนุนการแนะแนวเพื่อเรียนต่อด้านวิชาชีพ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ทุนพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ เพื่อไปสร้างกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมเดิม (S-curve) และภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) การสนับสนุนงบลงทุน คุรุภัณฑ์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปลดล็อคหลักเกณฑ์ ระเบียบ ให้เหมาะกับผู้เรียนและสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ด้วย
"เชื่อว่าการศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี จะจับมือเดินหน้าร่วมกันไปได้ โดยยึดแผนพัฒนาจังหวัด "ปราจีนบุรีโมเดล" ในทุกมิติ ครูโอ๊ะยินดีที่จะสนับสนุนและนำเสนอประเด็นปัญหาต่อ รมว.ศธ. เพื่อนำไปสู่นโยบายหรือแนวคิดที่จะช่วยแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีของแต่ละพื้นที่ ซึ่งการจะใช้นโยบายเดียวหรือแนวทางใดแนวทางหนึ่งสำหรับทั้งประเทศ อาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกจังหวัด" รมช.ศึกษาธิการ
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางคะนึงนิจ เอื้อเฟื้อ โรงเรียนจงหมิน, นายเอทา นพรัตน์ โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎิ์, นางกัลยาวดี ถุงเงิน โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา, นางลำพู เพ็ชรวงษา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย, นายวิระ ออมทรัพย์ทวี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี, นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี, นายอำพล วาโยบุตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหมิตรปราจีนบุรี, นายอัษฎางค์ ลารินทา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์, นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี และนายสุรศักดิ์ แสงบุราณ นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/3/2564
>