ครูโอ๊ะ มอบ “โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ-เกียรติบัตร” แก่บุคลากร กศน.กทม. ชูเป็นผู้เสียสละอุทิศตน ทําคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนรับวัคซีนโควิด-19 ด้วยหัวใจจิตอาสา ลั่นรอยยิ้ม-ความสุขผู้คน สะท้อนหัวใจคน กศน.ให้อิ่มเอมเป็นสุข

ภารกิจ รมช.ศธ 2 11 กันยายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละและอุทิศตน เพื่อทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม สังกัดสำนักงาน กศน.กทม.ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมมอบเข็มและโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน. จำนวน 357 ราย โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. และผู้บริหาร กศน.กทม. บุคลากร เข้าร่วม ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และครูโอ๊ะที่กำกับดูแลงาน กศน.โดยตรง ซึ่งชาว กศน.ทุกคน มิเพียงแต่ทำหน้าที่จัดการศึกษาเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัยเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนส่งเสริมร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บริการและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายมิติ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW ของครูโอ๊ะอย่างเป็นรูปธรรม
ย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นช่วงเวลาของความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครชาว กศน.กทม. ร่วมปฏิบัติงาน ณ สํานักอนามัย กรุงเทพฯ 2 เขตดินแดง กว่า 1 เดือน (วันที่ 14 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2564) และจัดอาสาอีกกว่า 220 คน (10 ชุด) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม ที่จุด 4 พักสังเกตอาการภายหลังรับวัคซีน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา โดยการนำของอดีต ผอ.กศน.กทม. (นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์) ที่จัดอาสาสมัครมาให้บริการประชาชน ซึ่งจุดนี้เป็นจุดบริการขนาดใหญ่และมีสัดส่วนผู้มาฉีดวัคซีนจำนวนมาก ชาว กศน.กทม.ที่อาสามาให้บริการพี่น้องประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีจิตบริการและเสียสละอุทิศตน ทำประโยชน์เพื่อประชาชน สังคม และชุมชน ซึ่งได้รับการชื่นชมจากนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ และได้มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานอาสา กศน.ผ่านสื่อมวลชนหลากหลายช่องทาง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอุทิศตน เสียสละ มุ่งมั่นในจิตบริการ และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ที่มีจิตบริการ มีวินัย คุณธรรม เสียสละ อุทิศตน ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน สังคมและชุมชน จึงได้มีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ยกย่องเชิดชู เกียรติ และเกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 357 ราย ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจําปี 2564 จํานวน 30 ราย (เข็มทอง เข็มเงิน เข็มทองแดง) และโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร แก่ผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านจิตบริการ มีวินัย คุณธรรม เสียสละ อุทิศตน ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน สังคมและชุมชน จํานวน 327 ราย โดยครูโอ๊ะขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่ทุกคนได้รับรางวัลแห่งภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากร กศน.ที่มีคุณค่าต่อสังคม สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน สะท้อนกลับมายังผู้ปฏิบัติงานด้วยความอิ่มเอมใจ สมกับการที่เราเป็น กศน.เพื่อประชาชน
ในช่วงระยะเวลาของสังคมเฮดสปีด (Hate Speech) ที่มีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ครูจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม ฉะนั้นก่อนจะทำอะไร ขอให้กลั่นกรอง คิดทบทวน ด้วยปัญญา เพราะครูสามารถเป็นผู้ชี้นำสังคมได้ โดยเริ่มจากการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น เปิดใจรับฟังลูกหลาน พร้อมเพิ่มพลังบวกในชีวิตและใช้มธุรสวาจาในการสื่อสาร ส่วนการทำงาน ก็เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นครูของแผ่นดิน นำความชำนาญและคุณสมบัติของชาว กศน. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชน และช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยครูโอ๊ะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานเพื่อประชาชน
และมากไปกว่านั้น เนื่องในวันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกการรู้หนังสือสากล และเป็น “วันการศึกษานอกโรงเรียน” ถือเป็นวันที่สำคัญของชาว กศน. ซึ่งองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ตระหนักและให้ความสำคัญว่า กศน.เป็นองค์กรที่ทำให้คนได้เรียนรู้ ได้เรียนหนังสือ ผ่านศูนย์การเรียนทั้งในพื้นที่ห่างไกล เกาะแก่ง ที่ใคร ๆ ไปไม่ถึง นี่คืออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ กศน. ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในทุกหย่อมหญ้าของประเทศ ขอให้ชาว กศน.ได้ภาคภูมิใจในการเป็น กศน. ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์ ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย แคล้วคลาด ปลอดจากภยันตรายทั้งปวง เป็นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ มีเกียรติภูมิอยู่ในสังคมโลกได้อย่างสง่างามและปลอดภัย เพราะ กศน.ของเรา คือ กศน.เพื่อประชาชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง :สรุป
นวรัตน์ รามสูต :เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ. :รายงาน
11/9/2564