ครูโอ๊ะ ฟังเสียงสะท้อน "นศ.-ครู กศน.ปทุมราชวงศา" พร้อมชื่นชมการแสดงออกอย่างกล้าหาญ มั่นใจ เพื่อร่วมสรรค์สร้างการเรียนรู้ตามบริบทชุมชน เท่าทันโลกยุค 4.0

ภารกิจ รมช.ศธ 2 14 ตุลาคม 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา และรับฟังความคิดเห็น "ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน." ของผู้เรียน กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ตลอดจนครู คณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นายธนูศิลป์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายชินกร คะอังคุ ผอ.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นายถาวร พลีดี ผอ.กศน.จังหวัดขอนแก่น นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา ตลอดจน นายหรรษา ใจภักดิ์ ผอ.กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ครู บุคลากร และนักศึกษา กศน. และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มแม่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมนักศึกษา กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ที่กล้าแสดงออก และนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งต้องบอกว่า รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร กศน. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของ กศน. เพื่อที่จะได้วางแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย และตรงกับความต้องการของผู้เรียน กศน.ในแต่ละบริบท ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
 
การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ และรายได้ ทำให้ตนเองและคนในครอบครัว "ได้กินอิ่ม นอนอุ่น อยู่สบาย" ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด สำหรับเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้พร้อมบริการและเข้าถึงประชาชนในทุกชุมชน
 
"ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร และคณะครู กศน.ตำบลทุกแห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ที่ได้นำนโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมแสดงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่จัดการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ทำให้ กศน.เป็นที่ยอมรับ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ ศธ. และ รมช.ศธ. ที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้การจัดการศึกษาของ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ตอบโจทย์การสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกช่วงวัย ขอให้นำข้อเสนอของนักศึกษาและครู กศน. ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ผู้เรียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การขยายการเรียนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) โดยสำรวจความต้องการของผู้เรียนอย่างทั่วถึง การปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งในส่วนของหน่วยกิตแต่ละระดับ และจำนวนวิชาใน 5 กลุ่มสาระวิชาที่มากเกินไป ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
 
นอกจากนี้ จะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการนำนโยบาย กศน.WOW ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ การจัดทำ QR Code ข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์ กศน. แบรนด์ ONIE, พัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ทันสมัย, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการผู้บริโภคในเทศกาลต่าง ๆ อาทิ ข้าวเกรียบเห็ดในช่วงถือศีลกินผัก เป็นต้น ในส่วนของการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมและสวยงามนั้น ขณะนี้ได้บรรจุแผนพัฒนาอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ในปีงบประมาณ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของการจัดการศึกษาเอกชน สามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ สามารถสร้างผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ด้วยความมั่นใจและสง่างาม โดยเฉพาะชมรม To Be Number One โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 จึงขอแสดงความชื่นชมมายังผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอให้ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/10/2563
>