ครูโอ๊ะ ปรบมือรัวให้ “ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร” ปรับปรุงเป็น "ศูนย์พักคอย" ของชุมชนดงขี้เหล็กสำเร็จ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนชาวปราจีนบุรี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 01 สิงหาคม 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี (ห้วยเกษียร) ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดปราจีนบุรี ที่ดำเนินกิจการค่ายลูกเสือ และสร้างอรรถประโยชน์ในพื้นที่หลายประการ ซึ่งขณะนี้ได้สนับสนุนการทำงานของจังหวัดหวัดปราจีนบุรี ในการจัดตั้งให้เป็น "ศูนย์พักคอยตำบลดงขี้เหล็ก" (Community Isolation: CI) ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของ ศบค.จังหวัดปราจีนบุรีและทุกภาคส่วน
“ถือเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชม ที่มีการจัดเตรียมและปรับเปลี่ยนค่ายลูกเสือที่เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการฝึก และแหล่งศึกษาหาความรู้ ให้มีความพร้อมสำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยสำหรับชุมชน รองรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยอาการจากแพทย์ และเจ้าตัวก็ยินยอมที่จะแยกออกมาพักคอยระหว่างรอเตียง และเข้ารับการรักษา ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อแบ่งเบาภาระของสถานพยาบาล ที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ผู้ป่วยในปัจจุบัน
ครูโอ๊ะขอแสดงความขอบคุณและชื่นชม ผู้บริหารและบุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจน ศบค.ปราจีนบุรี สาธารณสุขจังหวัด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการเปิดค่ายลูกเสือห้วยเกษียร เป็นศูนย์พักคอย รองรับการดูแลรักษาของพี่น้องชาวปราจีนบุรี แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและดึงศักยภาพของแหล่งศึกษาเรียนรู้ มาสร้างอรรถประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน” รมช.ศธ.กล่าว
ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี (ห้วยเกษียร) เป็นหนึ่งในจำนวนค่ายลูกเสือของรัฐ ที่มีอยู่ 133 แห่ง เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2510 บนเนื้อที่ 60 ไร่ โดยในปัจจุบัน เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการของลูกเสือ ในการฝึกอบรมตามวิธีการของลูกเสือ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้มีบริการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย อาทิ โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องดัน (B.T.C.) กิจกรรมนันทนาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ปราจีนบุรี เป็นต้น
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียงเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
ขอบคุณภาพ: ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร
1/8/2564