ครูโอ๊ะ บรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นครปฐม ฝากเรียนรู้งานด้านจิตอาสาด้วยความภาคภูมิใจ สร้างสื่อเหมาะกับผู้เรียนทุกวัย-ดึงคนและชุมชนมามีส่วนร่วม

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ของจังหวัดนครปฐม โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยากรแกนนำ ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หอประชุมทวารวดีศรีพระประโทณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทาน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อให้ลูกเสือทุกเหล่าทุกกอง ได้มีโอกาสถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทาน ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งได้พระราชทาน “ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความร่วมใจ ถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทานของเหล่าลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือต่อ “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการ การฝึกอบรมบ่มเพาะแก่ลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา

ครูโอ๊ะขอฝากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน ซึ่งเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเรียนรู้งานด้านจิตอาสาด้วยความภาคภูมิใจ และเมื่อผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว นอกจากจะต้องนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ลูก ๆ นักเรียน และดำเนินการให้มีการตั้งหน่วยลูกเสือพระราชทานในสถานศึกษาแล้ว ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ นักเรียน ทั้งในการครองตน แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือด้วยความเรียบร้อย ประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบ ตลอดจนครองงานด้วยหัวใจ มีความสุขในการเป็นจิตอาสา ไม่ว่าจะทำเพื่อถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือทำเพื่อสังคมก็ตาม

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในรายวิชา “เทคนิคการเป็นวิทยากร และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ เสียงตามสาย รวมทั้งสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ ติ๊กต็อก ไลน์ วีวาวีดิโอ เป็นต้น ที่สามารถรองรับการเรียนในหลายรูปแบบ ทั้งออนไลน์ ออนไซด์ และแบบผสมผสาน

ซึ่งหลักการสำคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ คือการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสื่อ โดยใช้ความรู้ หลักการ และแนวคิดที่ถูกต้องรอบคอบ สำหรับจัดกิจกรรมเชิงบวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย สามารถจูงใจและมีความน่าสนใจเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยเฉพาะการนำภาพถ่ายหรือสื่อต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ บุคคลหรือกิจกรรมที่มีอยู่จริงในชุมชน ที่จะเกิดความเชื่อมโยงการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน ช่วยสร้างความผูกพันและความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ด้านการเป็นจิตอาสาด้วยความสมัครใจ

อย่างไรก็ตาม ขอให้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่คำนึงถึงจริยธรรมในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้ข้อเท็จจริงที่มีแหล่งที่มาชัดเจน ไม่ใช้สื่อทำร้ายหรือรบกวนผู้อื่น หากเป็นสื่อของผู้อื่น ควรให้ความเคารพโดยขออนุญาต อ้างอิงแหล่งที่มา และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และท้ายสุดนี้ ขอฝากหลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมแห่งความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ได้แก่ ฉันทะ มีความรักและรู้หน้าที่ วิริยะ มีความเพียรและอุตสาหะ จิตตะ มีจิตบริสุทธิ์ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยศีล สมาธิ ปัญญา และวิมังสา การดำเนินการด้วยความรอบคอบ ผ่านการไตร่ตรอง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต รวมทั้งกิจการลูกเสือและการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานต่าง ๆ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ และส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสา

พระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 40 คน รวม 120 คน จากโรงเรียนแกนนำ 60 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 และเขต 2 ตลอดจน สพม.นครปฐม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสังกัดเทศบาลนครนครปฐม
ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกำเนิดลูกเสือหลวง กองลูกเสือหลวง พระปฐมวิทยาลัย กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และโรงเรียนต้นแบบลูกเสิอ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ พร้อมชมการแสดงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 ชุดขอเป็นข้ารองบาท และในน้ำมีปลาในนามีข้าว
24/2/2565