ครูโอ๊ะ นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ครั้งที่ 9 เผยเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ครั้งที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เผยบรรยากาศของการประชุมเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ คณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้แสดงความคิดเห็นในรายมาตราอย่างหลากหลาย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการเรียนรู้สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

 width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=
4/2/2565