ครูโอ๊ะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนเอกชนในระบบ-นอกระบบ ในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ก่อนนำไปขับเคลื่อน ชื่นชมโรงเรียนเอกชนช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้ลูกหลาน ย้ำเปิดโรงเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก เยาวชนและประชาชนเป็นหลัก

ภารกิจ รมช.ศธ 2 13 พฤศจิกายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบายการศึกษาเอกชนและรับฟังการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนร่วมปลูกข้าวนาโยน โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายพีระศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการชัยนาท คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ทุกท่านมาร่วมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างรอบคอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนและสถานศึกษาให้สามารถเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี
แม้ครั้งนี้ จะเป็นการมาเยือนจังหวัดลพบุรีเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ก็ยังรู้สึกอบอุ่นและประทับใจในทุก ๆ ครั้ง ทั้งรู้สึกโชคดีในความเมตตาของพระคุณท่าน พระเทพเสนาบดี ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาอย่างยิ่งต่อวงการศึกษาของเรา เป็นพระที่มีวิสัยทัศน์ วิสัยทาง และวิสัยปฏิบัติ ที่ทรงคุณค่า จากการที่ครูโอ๊ะเดินทางไปทั่วประเทศ จะเห็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ทำให้เห็นว่าพระคุณท่าน เป็นผู้นำทางการศึกษาที่มีมิติของวิธีคิดต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบและครอบคลุม จึงขอยกย่องและกราบขอบคุณพระคุณในความเมตตาในการจัดการศึกษา และเรื่องต่าง ๆ อาทิ การอนุเคราะห์ด้านต่าง ๆ ในช่วงของการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นต้น
“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้โรงเรียนเอกชนอยู่กันอย่างลำบากยากยิ่ง จึงขอเป็นกำลังใจและให้กำลังใจครูและผู้บริหารทุกท่าน เราจะร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน และที่สำคัญการเดินทางมาวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ความทุกข์ร้อน เพื่อนำกลับไปขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบที่ยั่งยืนต่อไป
เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระจากรัฐบาลในการจัดการเรียนการสอนทางเลือกแก่ลูกหลานของเราด้วยคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น เราจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อทำให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดสอนได้ เพราะการเปิดโรงเรียนคือ ทางรอดของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นการจะเปิดโรงเรียนต้องเปิดด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เมื่อเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ยกการ์ดสูง ซึ่งที่ผ่านมา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ พยายามหาทางออกให้กับทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาและวางรากฐานการศึกษาที่มั่นคง เพราะเราให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างมาก และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำงานอย่างหนัก ในการเป็นผู้นำในหลากหลายมิติ เป็นผู้นำในการตัดสินใจนำพาภาคราชการ เอกชน และประชาชน ก้าวข้ามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งอุทกภัย การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น ในนามรัฐบาลขอแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ถือเป็นตัวแทนของรัฐบาล ประคับประคองในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การช่วยเหลือและทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
ทั้งนี้ ครูโอ๊ะได้เปิดโอกาสในการสะท้อนข้อแนะนำ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ทั้งนี้มีผู้ร่วมต้อนรับ ประกอบด้วย นายชัยพร พันธ์น้อย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6 นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นางอังศนา สุทธิทธิ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี นายศุภเศรษฐ์ คุณากูล นายกสมาคมประธานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย นายพรชัย พิศาลสิษฐ์ุกุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) นายยืนยง จิรัฎฐิติกาล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี นางณัฐหทัย ชูจันทร์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี นางนวลเนตร กวยาวงศ์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง นางทัศนีย์ เอี่ยมละออ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี
จันทนา เชียงทอง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
13/11/2564