ครูโอ๊ะ ชื่นชม “ชูศักดิ์” เป็นผู้เสียสละดูแลผู้เรียนที่บกพร่องฯ ด้วยรัก-ใส่ใจ พร้อมสร้างการมีงานทำมีอาชีพ ยกเป็น Good partnership ที่ดีของ กศน. ขอเป็นกำลังใจ-ร่วมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย เคียงข้างทุกคนให้ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 22 สิงหาคม 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดเผยถึงการทำงานส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และมีความบกพร่องทางสติปัญญา ของ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ว่า ขอชื่นชมและขอบคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งยังมีความเสียสละความสุขส่วนตัวในการดูแลลูก ๆ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และมีความบกพร่องทางสติปัญญา ด้วยความรักและความใส่ใจอย่างเอาจริงเอาจังเสมอมา ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความชื่นชมจากหัวใจ และขอขอบคุณ มูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งถือเป็นเครือข่ายการทำงานที่ดี (Good partnership) ในการทำงานของ กศน. สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยได้ขับเคลื่อนพัฒนา และสร้างการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำแก่บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในรูปแบบผสมผสาน “Hybrids” ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP)
“ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ส่งต่อมายังครูโอ๊ะ และชาว กศน.ทุกคน เราทุกคนจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วมกันเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในการกำกับดูแล และจะสนับสนุนผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนคอยยืนเคียงข้างกับทุกคนในทุกสถานการณ์ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง :สรุป
นวรัตน์ รามสูต :เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ.:รายงาน
22/8/2564