ครูโอ๊ะ ชวน สุชาดา ลงพื้นที่ปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ชื่นชมคณะทำงานฯ วิทยากร บุคลากรลูกเสือ ดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 14 ตุลาคม 2564
เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) โดยมี นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นายเจษฎา ภานุพรหนองแสง รองศึกษาธิดารภาค 14 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตลอดจน นายสมยศ พรหมจันทร์ ผอ.ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ วิทยากร บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมพิธีปิด
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทาน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อให้ลูกเสือทุกเหล่าทุกกอง ได้มีโอกาสถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทาน ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งได้พระราชทาน “ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความร่วมใจ ถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทานของเหล่าลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือต่อ “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการ การฝึกอบรมบ่มเพาะ แก่ลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
"ขอเน้นย้ำถึงการถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชนในสถานศึกษา ควรดำเนินการอย่างเพียบพร้อม เข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างที่ดี โดยปรับวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และลูก ๆ นักเรียนที่จะเข้ารับการอบรม จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและเต็มใจ เพราะหลักสูตรจิตอาสาเป็นการฝึกความรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อทำให้เกิดการอบรมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ และมีจิตอาสาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เมื่อจบการอบรมในสถานศึกษาไปแล้ว หากมีเวลาก็ควรทำงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ สง่างาม และสร้างลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้ยืนยง ยั่งยืน
ครูโอ๊ะ ยินดีที่จะสนับสนุนการทำนุบำรุงค่ายลูกเสือ ให้พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมค่ายและการให้บริการประชาชน ทั้งค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และค่ายลูกเสือของรัฐ ที่มีอยู่ 133 แห่งทั่วประเทศด้วย ขอแสดงความชื่มชมผู้บริหารและบุคลากรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ประชาสังคม ตลอดจนท้องที่ท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กเยาวชนและการศึกษาของศรีสะเกษอย่างแท้จริง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
ทั้งนี้ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) มีจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11–13 ตุลาคม 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 -17 ตุลาคม 2564 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2564 โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร ความหมายและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ทักษะพื้นฐานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานด้านการพัฒนา การบริการ และช่วยเหลือภัยพิบัติ
นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข : ถ่ายภาพ
14/10/2564