ครูโอ๊ะ ควง “กมล-สุชาดา-ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนอิสลามประสานวิทยามูลนิธิ พร้อมพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ชูผนึกกำลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานฝันปั้นนักเรียนเป็นนักกีฬา ชื่นชมบุคลากรฉีดวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ลั่นเดินหน้านำปัญหาอุปสรรคไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา พร้อมพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนอิสลามประสานวิทยามูลนิธิ ณ โรงเรียนอิสลามประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. เข้าร่วม และมี นายอามีน กาเดะแซ สช.จังหวัดปัตตานี นายมูหัมมัดนาสรูดดีน เล๊ะนุ ประธาน ปส.กช.จังหวัดปัตตานี นายนิเลาะ สะมะลา เลขาสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบ นายมูฮัมหมัด สาแล ตัวแทนชมรมตาดีกา ตลอดจนนายมูฮัมหมัด หะยีเต๊ะ ผอ.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า นักเรียนและเยาวชนทุกคน ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศ ทุกครั้งที่ครูโอ๊ะลงพื้นที่จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้สะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกหลานและประชาชนทุกคน โดยนโยบายต่าง ๆ เกิดจากการได้รับฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการรายงานของโรงเรียน ทราบว่านักเรียนที่มาร่วมต้อนรับในครั้ง นี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก
 width= width= width= width= width= width=
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวง คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำสิ่งดี ๆ มามอบให้กับพื้นที่พัฒนาการศึกษาควบคู่กับการกีฬา เพื่อให้เยาวชนที่มีความโดดเด่นหรือสนใจด้านกีฬาได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
 width= width=
เช่นเดียวกับด้านวิชาการที่ต้องร่วมกันพัฒนา ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีอุปสรรคต่อการเรียนการสอน แต่เราก็ต้องร่วมฝ่าฝันไปด้วยกัน เพื่อทำให้ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างดีที่สุด ในฐานะที่กำกับดูแลโรงเรียนเอกชนก็จะพยายามนำสิ่งดี ๆ มาพัฒนาทำให้ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาได้ผ่อนเบาทางการสอน หาเทคนิค เทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางสร้างเสริมด้านวิชาการให้กับครูผู้สอนและนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุด
 width= width= width= width= width= width= width= width=
“ครูโอ๊ะขอชื่นชมและขอบคุณผู้บริหาร ที่มีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นการสร้างความปลอดภัย และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตและความปลอดภัยให้กับทุกท่าน ที่สำคัญยังมีเรื่องที่น่ายินดีที่วัคซีนฝาส้ม ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 5 -11 ปี ได้เข้ามาถึงไทยแล้ว จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและประชาชนทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นำบุตรหลานเข้ารับวัคซีน ที่สำคัญที่สุดคือการ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรค สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือ
ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ประธาน ปส.กช. ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ขอบคุณอ้อมกอดอันอบอุ่นและกำลังใจ จากครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน หากต้องการสะท้อนสภาพปัญหาสามารถทำได้ เมื่อรับเสียงสะท้อนไปแล้ว สิ่งใดที่ครูโอ๊ะสามารถทำได้ จะทำทันที สิ่งใดเป็นปัญหาอุปสรรค เราก็จะไปหาวิธีการแก้ไขให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ทำให้ทกุมิติได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งนี้ขอส่งความปรารถนาดีไปยังบุคลากรทางการศึกษาและน้อง ๆ นักเรียนทุกคน ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
30/1/2565