ครูโอ๊ะร่วมพิธีไหว้ครู 'เด็กสามโคก-วัดป่างิ้ว' พร้อมรับฟังความต้องการของผู้เรียน ต่อยอดสู่การสร้างคนดีที่เก่งวิชา-รอบรู้ทักษะชีวิต-กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ-มีงานทำตามความถนัด-เป็นกำลังคนที่เข้มแข็งของปทุมธานี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 23 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.40 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเคารพธงชาติและพิธีไหว้ครู "สามโคก 60 ปี ในนวัตวิถี New Normal" ของโรงเรียนสามโคกและโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับฟังความคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการนักเรียน โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประธานอุปถัมภ์โรงเรียนและที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามโคก นายวินัย ยงเขตการ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตลอดจนนายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว ครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสามโคกและโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แม้โรงเรียนทั้งสองแห่งจะไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ แต่การทำงานในนามคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล การบูรณาการการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกพื้นที่ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญ เพราะเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดใด ทั้งรัฐมนตรีและครูทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ พัฒนาลูกหลานของเรา และคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เรียนรู้ ตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

กิจกรรมไหว้ครู ถือเป็นกิจกรรมที่สง่างาม ช่วยปลูกฝังให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมบ่มนิสัย และชี้นำทางลูกศิษย์ทุกคนไปสู่ความเจริญ ดังคำสอนของ พระครูวิมลกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว ที่บอกว่า พิธีไหว้ครูเป็นการแสดงความเป็นผู้รู้คุณคน เป็นเครื่องหมายของคนดี เมื่อได้มีโอกาสนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไว้ครูแล้ว ขอให้เคารพเชื่อฟังครูอย่างต่อเนื่อง มิเฉพาะวันครูเพียงวันเดียวเท่านั้น และขอให้นักเรียนทุกคนน้อมนำสิ่งดี ๆ จากพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นเอกลักษณ์ของไทย ไปสู่การพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของโรงเรียนและจังหวัดปทุมธานี เช่นเดียวกับกิจกรรมหน้าเสาธง ทั้งการเชิญธงชาติ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมาร์ชโรงเรียน การสวดมนต์ไหว้พระ การไหว้ทำความเคารพซึ่งกันและกันของนักเรียน ตลอดจนการนั่งสมาธิและแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนอย่างรอบด้าน ที่จะเป็นทักษะติดตัวและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
ในส่วนของการพัฒนาโรงเรียนสามโคก ซึ่งเกิดจากความเมตตาของเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วในขณะนั้น อนุญาตให้ก่อสร้างโรงเรียนบนที่ดินของวัด และได้รวบรวมทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคาร พร้อมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ จนกระทั่งโอนมาอยู่ในสังกัดของ อบจ.ปทุมธานี ถือว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าในทุกมิติ ภายใต้การบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์ วิสัยทาง วิสัยทำ ของผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียน โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 ร้อยรวมดวงใจของครูทุกคน ที่มีทั้งความเก่ง ความดี ความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อนำพาศิษย์ทุกคนเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ
 
"ขอฝากความหวังไว้กับนักเรียนทุกคน ณ ที่นี้ ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ใช้สติปัญญาแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอฝากครูช่วยชี้แนะแนวทางแก่นักเรียนให้ได้เลือกทางเส้นทางการศึกษาต่อ การมีอาชีพและมีงานทำ ตามความถนัดและความชอบ เพราะไม่ว่าอาชีพใดล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีทั้งสิ้น หากเป็นอาชีพที่สุจริต พร้อมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ และมีทักษะชีวิต พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน
 
ขอยกย่องเชิดชูครูทุกคน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจ ดูแลเอาใจใส่ ลูกหลานชาวสามโคกและปทุมธานี ให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ ขออำนวยพรให้ทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมเดินหน้าพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้พบปะคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสามโคก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการด้านการจัดการศึกษา โดยมีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจในหลายส่วน อาทิ การอนุรักษ์และประยุกต์ศิลปะกระบี่กระบอง ให้มีอุปกรณ์ครบถ้วนหลากหลาย เพื่ออนุรักษ์ศิลปะของไทยไว้, การลดการสอบต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากและหลายประเภท เพื่อลดความเครียดและความกดดันต่อตัวผู้เรียน, วิธีบริหารจัดการเรียนออนไลน์กับการเรียนปกติให้สมดุล เพื่อให้นักเรียนเรียนจบตามหลักสูตร ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้เตรียมหนังสือ ใบงานและรายละเอียดต่าง ๆ จัดทำเป็นคู่มือ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเอื้ออำนวยการเรียนของนักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ให้มีเวลาเรียนตามมาตรฐานการเรียนจบตามหลักสูตรด้วย เป็นต้น
 
"คณะกรรมการนักเรียน เป็นผู้ที่มีศักยภาพและได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักเรียน ซึ่งจะมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น โดยนักเรียนที่เรียนไปพร้อม ๆ กับทำกิจกรรมไปด้วย จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งเมื่อมีการสั่งสมอย่างต่อเนื่องจะเกิดเป็นทักษะชีวิต ที่ติดตัวนักเรียน ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิตในอนาคต
นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ตอบข้อซักถามของนักเรียนเรื่องหนังสือเรียนที่ใช้แตกต่างกันแต่ละโรงเรียน จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางวิชาการหรือไม่นั้น ว่า ขอนักเรียนอย่าได้กังวล เพราะหนังสือเรียนผลิตตามมาตรฐานทางวิชาการ และการเลือกใช้หนังสือ สื่อต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน ที่จะต้องสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนและสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือเพียงอย่างเดียว นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้จากหลากหลายสื่อและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งรัฐมนตรีก็ได้พยายามผลักดันการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ให้มีความทันสมัย มีสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ นิทรรศการ แหล่งองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่มีความสมบูรณ์ พร้อมให้บริการแก่ชาวปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
โรงเรียนสามโคก (Samkhok school Pathum Thani Provincial Administration Organization) มีพระครูถาวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญรุ่น 4 เมื่อปี 2503 บนที่ดินของวัด จำนวน 12 ไร่ พร้อมสมทบงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 14,620 บาท ต่อมามีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนสามโคกได้โอนไปอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์เพิ่มเติม โดยการผลักดันและสนับสนุนของนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 
ปัจจุบันโรงเรียนสามโคก เป็นโรงเรียนรัฐบาล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนรวม 4,200 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 285 คน จัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ โรงเรียนมาตฐานการแต่งกาย กีฬาเด่น เน้นภาษา คุณธรรมและประเพณี มีความปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวไกลวิชาการ สู่มาตรฐานอาเซียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน "สามโคก 60 ปี ในนวัตวิถี New Normal" ด้วยมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จำนวน 9 ขั้นตอนด้วย
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/7/2563
>