ครูพี่โอ๊ะ นำผลงาน-ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ONIE โชว์สื่อเนชั่น เผยศักยภาพครู กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่รายได้แก่ทุกชุมชนทั่วไทย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 22 กรกฎาคม 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ พบปะผู้บริหารและบรรณาธิการบริหาร เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อแสดงความขอบคุณและชื่นชม ที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข้อมูลข่าวสารการสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย พร้อมนำผลงานการจัดการศึกษา "1 ปี ณ วังจันทรเกษม สะท้อนงาน สะท้อนคน กนกวรรณ วิลาวัลย์" และผลิตภัณฑ์แบรนด์ ONIE มาแสดงอย่างหลากหลาย โดยมีนายกนก รัตน์วงศ์สกุล รองกรรมการผู้จัดการ เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหาร เนชั่น22 นายยุทธนา นวลจรัส บรรณาธิการบริหาร กรุงเทพธุรกิจ และบุคลากร ให้การต้อนรับ "ขอแสดงความขอบคุณ ที่เนชั่นช่วยนำเสนอข่าวการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคนไทยให้ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพ และมีงานทำ ด้วยดีเสมอมา อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการทำงานในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่ผู้ด้อย พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งลงพื้นที่ครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อติดตามการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

และในวันนี้ยังได้นำส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แบรนด์ ONIE ในรูปของเครื่องหมายอินฟินิตี้ (ตราสัญลักษณ์ กศน.) หมายถึงการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเกิดจากการจัดหลักสูตรอาชีพของครู กศน. ผสานพลังเครือข่ายที่เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ทั่วไทย อาทิ หน้ากากอนามัยผ้าทอมือผักตบชวา กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้มอบนโยบายและผลักดันการจดอนุสิทธิบัตรจนสำเร็จ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรง ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนในจังหวัด เพื่อให้เป็นสมบัติของชาวภาชี สืบไป นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมสีธรรมชาติจากใบสะเดา และกล้วยหอมทอง ผักผลไม้อินทรีย์ ของ กศน.อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วย

หวังว่าเนชั่นจะยังคงอุดมการณ์ในการสนับสนุนนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนคนไทย ที่จะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การรู้หนังสือ การสร้างโอกาสในการมีอาชีพ มีงานทำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
>