ครูพี่โอ๊ะ ตามติดนโยบาย WOW นครนายก

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการนำนโยบาย กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจมาพบกับทุกคน ณ ที่นี้ เป็นอย่างมาก แม้จะมีอาการป่วยสะสม แต่ก็ยังต้องการจะมาติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบายด้วยตนเอง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการที่จะช่วยเติมเต็มและอำนวยความสะดวกในการทำงานของทุกคน ทั้งจะใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมแผนงานงบประมาณ ปี 2564 ด้วย

จากการรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเรียนรู้ ก็ต้องขอชื่นชมชาว กศน.จังหวัดนครนายก รวมทั้งสถานศึกษาในอำเภอทั้ง 4 แห่ง ที่สามารถขับเคลื่อน กศน.จังหวัดนครนายก สู่ กศน. WOW 6G ในหลายส่วน อาทิ การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ครู กศน.ตำบลสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจสู่ผู้เรียน อันจะเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และจัดทำ Best Practice ต่อไป, ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา กศน.ตำบล ทั้ง 13 แห่ง พร้อมคัดเลือก “กศน.ตำบลศรีนาวา” เป็น กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น การจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาค ประจำปี 2562, จัดทำแผนการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยพัฒนาระบบการสอนแบบออนไลน์ (Google Apps for Education) ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลา ได้แก่ แบบทดสอบออนไลน์ Google Forms, การเรียนการสอนรายบุคคล ด้วย Google Classroom, Line และ Facebook  ตลอดจนผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (QR Code, YouTube, Google Forms)

นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมจัดกิจกรรมกับสถานศึกษา อาทิ พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง อนุญาตให้ใช้สถานที่วัดเป็นที่ตั้งของ กศน.ตำบลเกาะหวาย และศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. อำเภอปากพลี ส่งผลให้ กศน. มีสถานที่ได้ใช้ประโยชน์ในการพบกลุ่ม การอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทยพวน, ส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ต่อยอดและขยายผลการพัฒนาอาชีพด้วย และในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ขณะนี้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) และอยู่ระหว่างการส่งเสริมให้ กศน.ตำบลทุกแห่ง เป็น Learning Centre เพื่อให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชน

“ด้วยสไตล์การทำงานของตน จะเน้นย้ำเสมอเรื่องขวัญและกำลังใจของคนทำงาน โดยเฉพาะคน กศน. ซึ่งต้องทำงานหลากหลายอย่างบนความขาดแคลน ในที่ที่ยากลำบาก และเหนื่อยมากที่สุด เพราะเชื่อว่าการมีกำลังใจที่ดี จะเป็นพลังสร้างเสริมการทำงานทุกอย่างให้สำเร็จราบรื่น ดังนั้น รัฐมนตรีคนนี้จึงพยายามผลักดันความก้าวหน้าในอาชีพความเป็นครูตามที่สัญญาไว้กับทุกคน ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งงบประมาณปี 2563 สำหรับจัดสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ครู กศน.จำนวน 891 คนจากทั่วประเทศ จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอย่างแน่นอน ส่วนประเด็นที่ครู กศน.ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูนั้น อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอยกเว้นเรื่องใบประกอบวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปี พร้อมขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค ในการกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนสำหรับพัฒนาครู กศน.เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนช่วงเวลาในการเรียนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการสอนด้วย ซึ่งทุกฝ่ายยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เช่นเดียวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ซึ่งได้มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครูเอกชน โดยเพิ่มค่ารักษาพยาบาลเป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี จากนี้จะพยายามผลักดันเกี่ยวกับการจ่ายตรงและการเบิกจ่ายของคนในครอบครัวเพิ่มเติม ซึ่งต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบเสียก่อน แต่ขอยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพื่อทลายทุกข้อจำกัด และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

ในส่วนของความต้องการพัฒนาค่ายลูกเสือสาริกา ให้มีความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างมีคุณภาพและมาตรฐานนั้น มีความยินดีที่จะประสานการดำเนินงาน โดยในเบื้องต้นได้มอบให้ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ทำหนังสือสรุปข้อมูลความต้องการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดไว้ในแผนงานปีงบประมาณ 2564 ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า จากการรายงานของนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัด และความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ประกอบกับการมีแผนงานและข้อมูลที่ชัดเจน จึงเชื่อว่าจะทำให้การพัฒนาจังหวัดเดินหน้าสู่การเป็นเมืองเกษตรกรรม ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และนำความสุขสู่ประชาชนได้อย่างแน่นอน

ในนามกระทรวงศึกษาธิการ มีความพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยใช้กลไกการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อนำเยาวชนและผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และมีทักษะตามความถนัด ตลอดจนยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้และทักษะด้านอาชีพของเด็ก เยาวชน และผู้ทำพลาดในสถานพินิจฯ และเรือนจำ เพื่อคืนคนดีที่มีฝีมือสู่สังคม จึงขอฝากถึงทุกคนขอโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ ได้พัฒนาตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/1/2563