ครูพี่โอ๊ะเคารพธงชาติกับเด็ก "ตรังคริสเตียนศึกษา" ฝากคงมาตรฐานการเรียน-ใฝ่รู้-รักษ์วิถีเด็กไทย ใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

ภารกิจ รมช.ศธ 2 10 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.45 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. ผู้บริหาร สช. ตลอดจนนางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และประธาน ปส.กช.จังหวัดตรัง คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วม
"เป็นความตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของสถานศึกษาในทุก ๆ จังหวัดที่ไปตรวจราชการ ซึ่งโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มีรูปแบบกิจกรรมหน้าเสาธงและการเชิญธงชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ขอให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน รักษามาตรฐานการจัดการศึกษา สร้างสรรค์สิ่งดี แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป
 
ขออวยพรให้ลูกตรังคริสเตียนศึกษาทุกคน มีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน โดยยึดมั่นปรัชญา "การศึกษาคือการพัฒนาคน" และคงอัตลักษณ์ "จิตอาสา ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่เรียนรู้" อยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง แสดงออกซึ่งความคิดเห็นในยุคดิจิทัล ที่สังคมเปิดกว้างทางความคิดของคนรุ่นใหม่ ภายใต้วัฒนธรรม ประเพณีไทย ที่ให้ความเคารพนบน้อบผู้ใหญ่ กตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เพราะนักเรียนทุกคน คือเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศในอนาคต" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/7/2563
>