ครูพี่โอ๊ะส่งพลังใจถึงครู รร.กาญจนาภิเษกสมโภชฯ พร้อมจะร่วมสร้าง ร่วมฝึกฝนเด็กพิการให้ดูแลตัวเองได้ มีความรู้-อาชีพ-อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีคุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส นางอัมพาพันธุ์ เจียรวนนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนนายวินัย ยงเขตรการณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นางนวลอนงค์ นวลเขียว ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะครู ให้การต้อนรับ

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยสไตล์การทำงานของตน ไม่ว่าจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่ใดก็ตาม จะเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความต้องการหรือข้อเสนอแนะ ที่ภาครัฐจะช่วยเสริมเติมเต็มให้ได้ และหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน นั่นก็คือแนวทางทลายข้อจำกัดในการทำงานด้านการศึกษา ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น ซึ่งจากการรายงานต้องยอมรับว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจะเห็นได้จากรางวัลการประกวดแข่งขันและการจัดการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างความรู้และทักษะที่จะทำให้นักเรียนพิการช่วยเหลือตัวเองได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานมาเรียนเป็นจำนวนมากจากหลากหลายจังหวัด

ในวันนี้มีความยินดีที่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำสู่การพัฒนาและปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการขาดแคลนครู ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ดนตรี และนาฏศิลป์ ที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ในส่วนของเงินอุดหนุนรายบุคคล ก็ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อพิจารณาปรับอัตราให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับโรงเรียนการศึกษาพิเศษของ สพฐ. รวมทั้งประเด็นการวินิจฉัยความบกพร่อง สำหรับจดทะเบียนคนพิการที่ใช้ประกอบการเข้าเรียนนั้น ขอให้มีการหารือกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการและเครือข่ายการทำงานในภาพรวมของจังหวัด เพื่อช่วยขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ความเข้าใจอันดีต่อกัน ในส่วนของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี ให้มีการรวบรวมประเด็นปัญหาที่ชัดเจนและครอบคลุมความต้องการเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

 width=  width=

“โดยส่วนตัวมีความเห็นด้วยกับปรัชญาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และเชื่อเสมอว่า เด็ก ๆ เหล่านี้ ไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ต้องการการยอมรับจากสังคมทั้งด้านการศึกษา การทำงาน และการอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ ทั้งนี้ รัฐมนตรีคนนี้ขอแสดงความนับถือในหัวใจและศรัทธาของความเป็นครูของทุกคน ในการมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อดูแลและฝึกฝนเด็กพิการที่เข้ามาเรียนในหลากหลายรูปแบบและลักษณะของความบกพร่อง ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องอาศัยทั้งกำลังแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา พร้อมจิตใจอันเป็นกุศลมากกว่าครูทั่วไป และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจในการทำหน้าที่ครู ในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้ดูแลตัวเองได้ พร้อมร่วมสร้าง ร่วมเติมเต็มเด็กพิการ ให้เติบโตเป็นกำลังคนที่ดี มีความสามารถ ทำงานเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า โรงเรียนมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่สร้างกำลังใจให้กับผู้บริหารและครูทุกคน ที่จะทุ่มเทความรัก ความศรัทธา และการทำหน้าที่ครูด้วยหัวใจ เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีความสุข

 width=  width=

โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนเอกชนการศึกษาพิเศษ ประเภทสามัญศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 โดยจัดการศึกษาระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งแบบประจำและไป-กลับ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ดาวน์ซินโดรม เด็กด้อยโอกาส และนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องด้านอื่นเรียนรวม โดยปัจจุบันมีนักเรียนรวม 106 คน มีคุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ เป็นประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส มีนางอัมพาพันธุ์ เจียรวนนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีครูและบุคลากร รวม 23 คน width=

โรงเรียนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมน้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้” สู่ปรัชญาการทำงานของโรงเรียน “พัฒนาสติปัญญา พัฒนามารยาท การช่วยเหลือตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม” โดยสร้างความพร้อมและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ไปสู่เป้าหมายในการเติบโตอย่างมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น ได้รับการฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจในหลายประการ อาทิ นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อทั้งในสายสามัญ สายอาชีพ และบางส่วนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีงานทำ, รางวัลคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และรางวัลเชิดชูเกียรติ “เหรียญทองแดง” ชั้น ป.6 เป็นต้น รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ การให้ความรู้เรื่องเครื่องช่วยฟังดิจิทัล จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), ความรู้ด้านการวาดภาพระบายสี จากสมาคมการ์ตูนไทย, คลื่น FM ส่งเสริมทักษะการพูด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

 width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/3/2563