ครูพี่โอ๊ะผลักดัน ค่าย ลส.เอกชนจันทบุรีจนสำเร็จ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความก้าวหน้าการขอจัดตั้งค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดจันทบุรี ว่า ได้ผลักดันการดำเนินการขอจัดตั้งค่ายลูกเสือฯ อย่างถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติฯ จนสำเร็จเป็น “ค่ายลูกเสือเอกชนจังหวัดจันทบุรี” แห่งแรกอย่างเป็นทางการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพระนิวัติ วิสุทธิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดคมบาง ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมสะท้อนถึงความก้าวหน้าการเสนอขอจัดตั้งค่ายลูกเสือแห่งนี้ ให้เป็นค่ายลูกเสือเอกชนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบต่าง ๆ ว่า ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2557 แต่ยังไม่สำเร็จลุล่วง จึงได้มอบสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบดูแลและประสานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดตั้งค่ายลูกเสือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมาย โดยเร็ว

“จากการเยี่ยมชมค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี พร้อมมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเสนอจัดตั้งให้แล้วเสร็จนั้น ขณะนี้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ได้อนุญาตให้จัดตั้ง “ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ” เป็นค่ายลูกเสือเอกชนแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรี ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ.2553 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นได้ พร้อมได้รายงานให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับทราบแล้ว ซึ่งนับเป็นเวลาเพียง 12 วัน ที่สามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคนดี มีระเบียบวินัย ก้าวสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิใจจนประสบความสำเร็จ ด้วยความร่วมมือร่วมใจและสรรพกำลังทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระราชทานชื่อค่ายลูกเสือ “ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประดับที่ป้ายค่ายลูกเสือได้

ขอกราบขอบพระคุณ พระปลัดนิวัติ พลธัมโม เจ้าอาวาสวัดคมบาง ที่มีวิสัยธรรมวิสัยทางต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของ “พระทำ” สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และชุมชนโดยแท้ และในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เชื่อว่ารัฐมนตรีคนนี้ พร้อมรับฟังและให้ความสำคัญกับทุกเสียง ทุกความคิดเห็น ทุกข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะแก้ไขทุกปัญหาอย่างเต็มที่ เอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานอย่างมีความสุข มีกำลังกายและพลังใจที่จะ “ทลายทุกข้อจำกัด” แล้วก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน ตามคอนเซ็ปต์ของการทำงาน ซึ่งไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็จะเห็นหน้า “ครูพี่โอ๊ะ” เสมอ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายวัดบางคม)

เมื่อปี 2550 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดวัดคมบาง ให้ใช้เป็นสถานที่พักแรมของโรงเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี โดยการอนุญาตจาก พระปลัดนิวัติ พลธัมโม เจ้าอาวาสวัดคมบาง ด้วยเหตุที่จังหวัดจันทบุรียังไม่มีค่ายลูกเสือ อีกทั้งการฝึกทักษะเด็กเยาวชนให้มีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีกลมเกลียวกัน ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยังสอดคล้องกับแนวทางของวัดที่จัดอบรมค่ายธรรมะให้กับเด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อยู่เสมอ ประกอบกับวัดมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้องน้ำ มีพื้นที่กว้าง และมีร่มไม้ร่มรื่น จึงเริ่มมีโรงเรียนต่าง ๆ ขอมาใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้จัดค่ายพักแรม ณ วัดคมบาง ต่อมาในปี 2553 เจ้าอาวาสวัดคมบาง ได้ใช้ทุนทรัพย์ซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเป็นค่ายและรองรับการจัดกิจกรรมมากขึ้น

จนกระทั่งในปี 2558 ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่ป้ายชื่อค่ายลูกเสือ และพระราชทานชื่อค่ายลูกเสือว่า “ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคุณศศรักษ์ ศะศิวณิช รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้นำความกราบบังคมทูลราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นได้มีโรงเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสืออย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่  2 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี บนเนื้อที่จำนวน 28 ไร่ 20 ตารางวา มีความพร้อมให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือและให้บริการทั้งการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ตลอดจนการอยู่ค่ายพักแรม การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรอง ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออก และเตรียมแผนที่จะพัฒนาในปี 2563 ในหลายส่วน ทั้งต่อเติมและก่อสร้างอาคาร รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/1/2563