ครูพี่โอ๊ะชม รร.เอกชนระนอง “เล็กพริกขี้หนู” ผนึกกำลังทุกภาคส่วนพัฒนาเด็กอย่างเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก นำพาเมืองแห่งแร่สู่ความเจริญได้แน่นอน

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ และนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาเยือน สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับชาวการศึกษาเอกชน และประชาชนระนองเป็นอย่างมาก

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า มีความตั้งใจทุกครั้งที่เดินทางลงพื้นที่ ไม่ว่าโรงเรียนแห่งนั้น จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือใหญ่ อยู่ใกล้ไกลเพียงใด จะให้ความสำคัญเสมอเหมือนกันทุกแห่ง เพราะต้องการผลักดันการจัดการศึกษาเอกชนให้ก้าวไปข้างหน้าเอย่างมั่นคง ครูมีความมั่นใจในการทำหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเด็ก ๆ ที่จะเรียนอย่างมีความสุข ในส่วนของสวัสดิการที่จะเป็นขวัญและกำลังใจของครูนั้น ก็ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก ซึ่งเกิดผลสำเร็จในการผลักดันค่ารักษาพยาบาลจาก 100,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งยังได้วางแผนการทำงานต่อจากนี้ในหลายส่วน อาทิ โครงการอบรบหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) จำนวน 120 คนต่อรุ่น, หลักสูตรอบรมครูโรงเรียนเอกชนแบบทางเลือก (Shopping List) กว่า 19 หลักสูตร, การเปิดโอกาสให้ครูเอกชน ได้สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน กศน. ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของอัตราทั้งหมด 891 อัตรา เป็นต้น

โดยเฉพาะในส่วนของการอบรมครู ซึ่งพบว่า ครูในโรงเรียนห่างไกลยังมีอุปสรรคในการเดินทาง และต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงได้หารือนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เพื่อนำบทเรียนออนไลน์ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ของโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญและใช้ระบบออนไลน์อยู่แล้ว เข้ามาช่วยเสริมเติมเต็มและพัฒนาครูในพื้นที่ห่างไกล โดยครูสามารถอบรมและพัฒนาได้เองที่โรงเรียน ไม่ต้องเดินทางไกล เป็นการช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในอนาคตจะพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Two-way communication ที่สามารถตั้งคำถามและตอบโต้ได้ด้วย

 width=  width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ปัญหาของการศึกษาเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ จึงได้มอบนโยบายให้ สช. หาแนวทางส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด เพราะครูเอกชนทุกคนมีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ ในส่วนของการอบรมนักบริหารเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) จำนวน 120 คนต่อรุ่น ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้ว ยังต้องการให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่ดี ช่วยเหลือแบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรร่วมกัน เพราะยังมีโรงเรียนเอกชนอีกจำนวนมาก ที่มีความขาดแคลน และต้องการการช่วยเหลือ โดยเฉพาะโรงเรียนห่างไกลแนวชายแดนหรือพื้นที่สูง ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเด็กชาติพันธุ์ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง ๆ ที่มิได้เป็นโรงเรียนการกุศลฯ ใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นความเสียสละทุ่มเทเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง

“ท้ายสุดนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อการจัดการศึกษาเอกชน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ตลอดจนนักการเมือง ประชาสังคม และประชาชนจังหวัดระนอง ซึ่งมีส่วนทำให้จังหวัดเล็ก ๆ แห่งนี้ มีแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่โดดเด่น โดยมีผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 3 ปีซ้อน และการนำเสนอผลงาน นิทรรศการ และโครงงานของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ ถือว่ามีความน่ารักเหมาะสมกับวัย กล้าแสดงออกด้วยท่าทีที่มีความเชื่อมั่น และเป็นธรรมชาติ ตลอดจนมีการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง

 width=

ขอขอบคุณที่ช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ และพืชเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอิทธิบาท 4 สอดแทรกเข้ากับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงงานและโครงการต่าง ๆ อาทิ จิตอาสาบริการสังคม, ความสามารถที่เป็นเลิศด้านกีฬา ทั้งกีฬายิงปืน จักรยานภูเขา และแบดมินตัน, โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม “ขยะสวย โลกสดใส จิตใจงดงาม” เป็นต้น ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่า โรงเรียนเอกชนทุกแห่งภายใต้การทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย จะเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาโดยรวมของจังหวัดระนอง ไปสู่เป้าหมายที่หวังไว้ เช่นเดียวกับครูพี่โอ๊ะ ที่หวังจะเห็นความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม สู่โรงเรียนเล็กที่ยังขาดแคลน ดั่ง “พี่ช่วยเหลือน้อง” ที่มีแต่ความโอบอ้อมอารีย์ต่อกัน เพื่อนำพาเด็กและเยาวชนให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดและประเทศ

และนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเดินทางลงพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะไกลหรือยากลำบากเพียงใด หากไปได้ก็จะไปดูให้เห็นกับตา สัมผัสด้วยใจให้เข้าถึงสภาพความเป็นจริง ครูอยู่อย่างไร เด็กกินอะไร และโรงเรียนขาดแคลนในสิ่งใดบ้าง พร้อมนำกลับมาเป็นพลังความมุ่งมั่นที่จะทำงาน เพื่อพวกเราชาวเอกชน ด้วยความปรารถนาเพียงสิ่งเดียว คือทลายทุกข้อจำกัด เพื่อการศึกษาเอกชนจะไม่ทิ้งเด็กหรือประชาชนไว้ข้างหลังแม้เพียงคนเดียว” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่าประชาชนชาวจังหวัดระยอง โดยเฉพาะภาคการศึกษาเอกชน มีความรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจ ที่ได้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่มาเยือนจังหวัดระนอง และจากข่าวสารการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ขอแสดงความขอบคุณที่ท่านให้ความสำคัญ ใส่ใจ และผลักดันการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

จังหวัดระนอง ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อรองรับผู้เรียนทุกกลุ่ม รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับปริญญาตรี ในส่วนการจัดการศึกษาของเอกชน ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ปกครอง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2559-2561 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะ ความรู้ และมีทักษะในการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ ในการติดตามการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง ดังนี้ นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง, นางนัยนา จำเนียร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง, นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง, นายประดิษฐ์ โมราศิลป์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง ตลอดจนนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

 width=  width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: ปชส.สช.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
8/3/2563