ครูกัลยา เวิร์คช็อป ผู้บริหาร ศธ. มุ่งขยายผล Coding สู่เด็ก ป.1-3 ในพื้นที่ 3 จังหวัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวทางนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบออนไลน์) ตามโครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นการเรียนรู้ เพื่อเน้นกระบวนการคิดของนักเรียน สร้างนักวิจัยใหม่ และนวัตกร โดยเฉพาะในปัจจุบันระบบการให้บริการการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการสอนเรื่องเทคโนโลยีในโรงเรียนเป็นอย่างมาก
การเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) นับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายที่จะทำให้คุณครู ผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งความจริงแล้ว Unplugged Coding สามารถเรียนรู้ได้ทุกคนทุกอาชีพทุกวัย ขณะเดียวกันเรากำลังจะปฏิรูปการศึกษาของไทยทั้งระบบให้มี Coding เป็นเบื้องต้น พร้อมทั้งต้องการให้การศึกษาไทยนำ Coding มาประยุกต์ใช้กับทุกสาระวิชาไม่ว่าจะเรียนศิลปะ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ก็ตาม เนื่องจากเป็นการปูพื้นฐานของความคิดก่อนลงมือปฏิบัติการเรียนโค้ดดิ้งจึงส่งผลให้เกิดทักษะที่จำเป็น 5 ทักษะด้วยกัน คือ ทักษะการอ่านทักษะการเขียนทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงคำนวณ และการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อการพัฒนากำลังคน และเป็นพื้นฐานทักษะในการต่อยอดไปสู่ชีวิตประจำวัน ฝึกแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน กล้าลงมือทำ ทำผิดแล้วทำใหม่ได้ สิ่งนี้คือทักษะที่อยากเห็นเด็กทุกคน และคนไทยทุกคนต้องมีเพื่ออนาคตเป็นทักษะในยุคศตวรรษที่ 21
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูจำนวนกว่า 400 โรงเรียนและคณะทำงานโครงการทุกคนที่มีส่วนร่วมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Coding ดังคำกล่าวที่ว่า “Coding ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัล”  Coding for All-All for Coding
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
4/10/2564