ครูกัลยา มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร สพฐ. พร้อมหนุนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เต็มกำลัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้กับผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมี นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference และสื่อออนไลน์ของ สพฐ. ไปยังผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการฯ จำนวนกว่า 1,000 คน ได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทั่วไปในทุกสาขาวิชา แลเผู้เรียนที่มีความสนใจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในทุกพื้นที่ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ในระยะเตรียมการของโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ครูผู้สอน และโรงเรียน โดยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียน เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

โดยทาง สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามคุณสมบัติ และมีศักยภาพในการเป็นโรงเรียนศูนย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ได้แก่ ในระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 96 โรงเรียน จากโรงเรียน 355 แห่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และระดับมัธยมศึกษา ผ่านการคัดเลือกจำนวน 217 โรงเรียน ซึ่งจะดำเนินการสร้างเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด เพื่อพิจารณารับรองให้เป็นโรงเรียนศูนย์ฯ ระดับมัธยมศึกษาต่อไป

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
7/9/2564