ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.2 ราย

รายละเอียเดเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/dec/317.html


ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ รวม 2 ราย

  • แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง


ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้


1. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


2. นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง


  • อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….


เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็จะมีการปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามแนวทางเดียวกันด้วยเสมอ เช่น ในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ในอัตราร้อยละ 4 และร้อยละ 5 โดยมีการปรับเงิน ช.ค.บ. ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 และ 5 เช่นเดียวกัน


โดยล่าสุดได้ให้ความช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญด้วยการประกันรายได้ขั้นต่ำให้ได้รับบำนาญรวมกับ ช.ค.บ. แล้วไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,000 บาท ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521


ดังนั้น การปรับเพิ่ม ช.ค.บ.ครั้งนี้ เพื่อให้มีรายได้ต่อเดือนในจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการครองชีพแก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญได้ประมาณ 533,328 ราย


สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  กำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการซึ่งได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญอยู่แล้วในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ให้ได้รับ ช.ค.บ.ในอัตรา ดังต่อไปนี้


1. ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เบี้ยหวัดหรือบำนาญและ ช.ค.บ.อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ.เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 4 ของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญและ ช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ


2. ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เฉพาะเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ.ในอัตราเดือนละร้อยละ 4  ของจำนวนเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ


 

  • อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book)


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book)


ทั้งนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) หรือ e-book หมายถึง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book reader) โดยผู้ประกอบการได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ขึ้นมาสำหรับให้ลูกค้าดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นรายเดือนหรือรายครั้ง


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเหมือนหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียนแต่ไม่เป็นสิ่งพิมพ์ ผู้อ่านต้องสมัครบัญชีผู้ใช้ (User account) แล้วยื่นคำขอในการดาวน์โหลดเนื้อหา (Contents) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วจ่ายค่าบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้อ่านจึงจะมีสิทธิดาวน์โหลดเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้


การให้ลูกค้าดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากรแต่ถือเป็นการให้บริการ ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร


ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมแก่การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) จึงสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับการส่งเสริมการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ที่อยู่ในรูปของกระดาษ

  • รับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม และประกาศในราชกิจานุเบกษาต่อไป


สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 1) กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  2) ปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ (1) “สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม” เป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” (2) “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “สำนักหอสมุด” และ (3) “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” เป็น “สำนักทะเบียนและประมวลผล” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ และการดำเนินการในปัจจุบัน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 30
/12/2014