ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ศึกษาธิการ -สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงและรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
– แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

– อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557- 2560

ครม.มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่ายสังคม) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เสนอ การดำเนินโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2560 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่ายสังคม) ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลภาพรวมอัตรากำลังด้านสาธารณสุขทั้งระบบรับไปพิจารณาเพื่อจัดทำแผนในภาพรวมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและการให้บริการสาธารณสุขในอนาคต เช่น Medical Hub โดยการพัฒนาบุคลากรให้เน้นประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานหลากหลาย (Multitasking)

สาระสำคัญของเรื่อง โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2560 มีวัตถุประสงค์ผลิตพยาบาลเพิ่มในระดับปริญญาตรีเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน และให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน ต่อเนื่องจากโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มที่กำลังจะสิ้นสุดลง โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 53 แห่ง และสภาการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล รวมทั้งรองรับการขยายศักยภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน มีระยะเวลาการรับนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2560

– เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

ครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ National Research Project Management : NRPM) ซึ่งให้มีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานวิจัยด้านยุทธศาสตร์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นประธาน และให้มีแนวทางดำเนินการดังนี้

1. รวบรวมงานวิจัยทั้งหมดที่มีจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทบทวนว่างานวิจัยใด ใครควรดำเนินการต่อเพื่อลดความซ้ำซ้อน
2. บูรณาการงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถประเทศ
3. งานวิจัยควรต่อยอดไปในทิศทางใดจึงจะบรรลุผล และควรให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการ รวมทั้งงานวิจัยจะต้องตอบโจทย์ของทั้งภาครัฐและเอกชนบัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
14/5/2556
ข่าวที่ 150/2556