ครม.แต่งตั้งบอร์ด สทศ.และ สสวท.

ครม.แต่งตั้งประธานและกรรมการใน สทศ.และ สสวท.

ศึกษาธิการ – สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ สทศ.


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จำนวน 6 คน ตามมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้


1. ประธานกรรมการ นายชาคร วิภูษณวนิช  (ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหาร)
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
   
2.1 นายจอมพงศ์ มงคลวนิช (ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์)
   
2.2 นางศิริพรรณ ชุมนุม (ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษา)

    2.3 นางอารยา  จาติเสถียร (ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหาร)
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    3.1 นางวราภรณ์  สีหนาท (ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาและการบริหาร)
    3.2 นายสุรพล  นิติไกรพจน์  (ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษา)อนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ สสวท.


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำนวนรวม 13 คน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ดังนี้


1. ประธานกรรมการ นายธัชชัย  สุมิตร
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 น คือ
    2.1 นายไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์
    2.2 นายศักรินทร์  ภูมิรัตน 
    2.3 นายวิเชียร  เลาหโกศล 
    2.4 คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
    2.5 นายสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
    2.6 นางยงค์วิมล เลณบุรี
    2.7 นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ 
    2.8 นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
    2.9 นางจันทร์ดาว  แสงแก้ว ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ
    2.10 นางศตภิษัช ไกรษี ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    2.11 นายวิเชียร ดอนแรม ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง 
    2.12 นายอนัน  จันทรัตน์ ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ ภาคใต้บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
13/10/2558