ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.การดำเนินงานสำนักงาน AUN

ศึกษาธิการ – สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)
ครม.มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๑๕๕๖ ที่มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. …. โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ โดยตัดมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสิทธิ์ทางด้านภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร ซึ่งไม่ได้ระบุสิทธิดังกล่าวไว้ในร่างกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน อันจะทำให้รัฐบาลไทยต้องรับภาระภาษีอากรเกินความจำเป็นออก แล้วเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป


สำหรับความเป็นมาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๘ ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๔ เมื่อปี ๒๕๓๕ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและการพัฒนาเอกลักษณ์ของภูมิภาคผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเพื่อที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยอาเซียน ดังนั้น AUN จึงเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามเจตจำนงของรัฐบาลอาเซียน ซึ่งมีรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียนเป็นผู้ลงนามในกฎบัตร (Charter) และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงร่วม (Agreement)


ต่อมาในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๓ เมื่อปี ๒๕๕๑ ที่มาเลเซีย ได้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าว โดยเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการ AUN ตั้งขึ้นที่ประเทศไทย และประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ AUN แต่เนื่องจากกฎบัตรดังกล่าวเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา


ครม.ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้อนุมัติการลงนามในกฎบัตร AUN และให้ส่งร่างกฎบัตรดังกล่าวให้รัฐสภาพิจารณา ซึ่งในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ก็ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎบัตรดังกล่าวแล้ว ดังนั้นสำนักงานเลขานุการ AUN จึงได้ส่งร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. …. ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการเสนอ ครม. พิจารณา


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
6/03/2556