ครม.เห็นชอบวันหยุดเพิ่ม

ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มในเดือน พ.ค.2558
และอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาธิการ – สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราค 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มในเดือนพฤษภาคม 2558 และอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • กำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558  เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 – วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 (วันฉัตรมงคล) ให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวที่ได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย                                   

  • อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา มีดังนี้

1. กำหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554

2. กำหนดให้เปลี่ยนชื่อส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
 

ส่วนราชการเดิม

ส่วนราชการตามร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1

ศูนย์บริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ (ร่างมาตรา 4 (20))

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ร่างมาตรา 4 (21))

ศูนย์คอมพิวเตอร์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร่างมาตรา 4 (22))

สำนักวิทยบริการ

สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ (ร่างมาตรา 4 (23))

  • สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 2 เดือน
    (ระหว่างวันที่
    12 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 2 เดือน (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557) โดยมีสาระสำคัญ คือ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. โดยตรง คือ ข้อ 3.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา 2) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆ อาทิ ข้อ 3.7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน, ข้อ 3.8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ, ข้อ 3.10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นต้น

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 27
/12/2014