ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กกอ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กกอ.

ศึกษาธิการ – สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ การบรรจุกลับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบการปรับปรุงมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ โดยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ จากเดิม “ให้ส่งรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการวิจัย (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสาร หรือรายงานที่ระบุชั้นความลับไว้) ไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากการเดินทางกลับ โดยให้จัดทำข้อมูลในรูปเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างละ 1 ชุด ตามรูปแบบและวิธีการที่ วช. กำหนด”

ปรับปรุงเป็น “ให้หน่วยงานที่ส่งบุคลากรไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จัดทำข้อมูลและเก็บรวบรวมรายงานการไปราชการฯ ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆ (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสาร หรือรายงานที่ระบุชั้นความลับไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากการเดินทางกลับ”

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/5/2558