ครม.อนุมัติศูนย์การแพทย์ศิริราชพยาบาล

ศึกษาธิการ – นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล src=

อนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค

รมว.ศธ. กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค แผนงานเร่งด่วนระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวงเงิน ๔,๔๕๓,๐๒๕,๗๔๐ บาท รวมทั้งสนับสนุนโครงการให้แล้วเสร็จดังนี้

– อนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๔,๓๐๐,๘๓๘,๕๐๐ บาท และสนับสนุนโครงการให้แล้วเสร็จจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๒,๘๑๐,๕๘๖,๙๐๐ บาท ในลักษณะเงินอุดหนุนและเป็นงบประมาณผูกพันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และงบประมาณเงินรายได้ ๑,๔๙๐,๒๕๑,๖๐๐ บาท

– อนุมัติอัตราบุคลากรและงบบุคลากรของโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค ๗๙๕ อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป คิดเป็นงบบุคลากร จำนวน ๑๕๒,๑๘๗,๒๔๐ บาท แบ่งเป็น ๑) จากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๔๙๔ อัตรา เป็นเงิน ๙๘,๘๒๙,๘๔๐ บาท ในลักษณะเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และ ๒) จากเงินรายได้ จำนวน ๓๐๑ อัตรา เป็นเงิน ๕๓,๓๕๗,๔๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอเนกนานัปการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เพื่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางทดแทนกลุ่มอาคารเดิมที่ชำรุด ทรุดโทรม แออัด และให้เพียงพอต่อการรองรับการบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการและความสะดวกของประชาชนผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

โครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ในการตอบสนองความต้องการของประเทศในการผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อกระจายและแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม นำมาซึ่งการประยุกต์ให้ความรู้และเกิดความรู้ใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ต่อไป

เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ครม.มีมติเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้

– นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดการรายจ่ายภาครัฐสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ และดำเนินนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายงบประมาณขาดดุล สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยขาดดุลจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๒,๕๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่กำหนดไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๒

– แนวทางการจัดทำและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๑๖ ข้อ จุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และบูรณาการภารกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสแก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศ และตามแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นที่ ครม.มีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งศักยภาพและความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยให้กระทรวง/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินภารกิจที่มีความสำคัญในระดับต่ำ หรือหมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามหลัก 3R (Review Redeploy และ Replace) เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินภารกิจที่มีความสำคัญในระดับสูง

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/02/2556