ครม.อนุมัติตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ITD

ศึกษาธิการ – สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง คือ 1) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 2) แต่งตั้งนายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 3) รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558

  • อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จำนวน 5 คน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1.นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
2. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
3. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
4. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ
5. นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) หรือ International Institute for Trade and Development (ITD) จัดตั้งขึ้นโดยมีความริเริ่มจากนายรูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากแรงจูงใจที่จะสนองตอบขอบคุณรัฐบาลไทยอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ขึ้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งต้องการจะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ยั่งยืนถาวรและเป็นแหล่งแพร่กระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย

โดยในวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ.1997 นายรูเบนส์ ริคูเปโร ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์ ได้แก่ การวางแผนจัดการประชุมอังค์ถัด 10 และในโอกาสนั้นได้นำเสนอแผนงานการจัดตั้งองค์กรขึ้น ซึ่งในชั้นนั้นเรียกว่าสถาบันเพื่อการพัฒนา (Institute of Development) และรัฐบาลไทยได้รับข้อเสนอดังกล่าว หลังจากนั้นจึงเปิดเวทีการเจรจาขึ้นระหว่างอังค์ถัดกับผู้แทนรัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะ เพื่อจัดทำความตกลงร่วมมือกัน จนปรากฏผลเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2544 และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2545 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีสถานะเป็นองค์การมหาชน และเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในอันที่จะแสวงประโยชน์จากผลของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และจะก่อให้เกิดผลโดยตรงในด้านการพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากรในประเทศเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ที่เข้ารับบริการจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ปัจจุบัน ITD มีสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330


  • รับทราบการแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการและส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการ จำนวน 41 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ปคร.ของกระทรวงศึกษาธิการ


  • รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558 รวมทั้งปฏิทินการจัดงานที่สำคัญ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการนั้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 จะมีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ Healthy Soils for a Healthy Life ในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้จะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญ และการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน และการเปิดให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ณ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินแล้วจำนวน 1,227 คน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 4
/2/2558