ครม.อนุมัติกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ครม.อนุมัติกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ศึกษาธิการ – ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ได้อนุมัติการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา


โดยมีสาระสำคัญ คือ  สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” โดยมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี เป็นคณะกรรมการของโครงการ และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เริ่มมอบให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา


ปัจจุบันมีผู้รับทุนพระราชทานรวม 4 รุ่น จำนวน 305 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 155 แห่ง แต่เนื่องจากทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าวเป็นทุนต่อเนื่อง จึงเป็นพระราชภาระในระยะยาว


สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการกองทุนการศึกษา และ สกอ. โดยขอความอนุเคราะห์ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาและเงินทุนค่าครองชีพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2559-2572 ตามโครงการกองทุนการศึกษาแทนเงินส่วนพระองค์ที่ได้พระราชทานมา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/1/2559