ครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย

การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย (Thai-Austrian Friendship 150th Anniversary Celebration Concert) และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม Master Class and Lecture in Voice and Piano Accompaniment 2019          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม MASTER CLASS AND LECTURE IN VOICE AND PIANO ACCOMPANIMENT 2019 และร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี  ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย (THAI-AUSTRIAN FRIENDSHIP 150TH ANNIVERSARY CELEBRATION CONCERT) ณ หอแสดงดนตรี  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย อาจารย์  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


          เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ University of Music and Performing Arts, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดการแสดงคอนเสิร์ตดนตรี คลาสสิกเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย ซึ่งแสดงโดย Ms.Megumi Otsuka จาก University of Music and Performing Arts, Vienna สาธารณรัฐออสเตรียร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม Master Class and Lecture in Voice and Piano Accompaniment 2019 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรียด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ประจำปี พ.ศ. 2562


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.