คนไทยคว้ารางวัลยอดเยี่ยม ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12

     มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ จัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “เย็น” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ “สมเด็จครู” ของเหล่าช่างศิลปะทุกแขนง และเพื่อส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยไปสู่ระดับสากล สำหรับในปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก จำนวน 551 คน ผลงานภาพถ่ายทั้งสิ้น 1,874 ชิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย ศิลปิน นักถ่ายภาพชั้นนำชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนนักวิจารณ์ศิลปะ ประกอบด้วย ศ.พิษณุ ศุภนิมิตร, ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์, รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง, นิติกร กรัยวิเชียร, ธวัชชัย สมคง, นภดล โชตะสิริ, ดาว วาสิกศิริ, กนก สุริยสัตย์ และราฟ ทูเท็น ได้ตัดสินผลงานภาพถ่ายให้ได้รับรางวัล จำนวน 16 ชิ้น และผลงานร่วมแสดงทั้งสิ้น จำนวน 56 ชิ้น รวมเป็นผลงานทั้งสิ้น 72 ชิ้น มีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้


    สำหรับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 80,000 บาท ได้แก่ ผลงานภาพถ่ายชื่อ “Whirl” ของนักถ่ายภาพชาวไทย นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ อายุ 32 ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ด้วยความรักในงานด้านการถ่ายภาพและต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต นักถ่ายภาพท่านนี้ ได้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหลายๆ เวที และสามารถคว้ารางวัลระดับต้นๆ มาหลายครั้งจนเป็นที่รู้จักในวงการนักถ่ายภาพ


    รางวัลเกียรติยศ 10 รางวัล Mr. Aye Ko (Art) / สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผลงานชื่อ“In Winter” Mr. Ghanshyam Kahar/สาธารณรัฐอินเดีย ผลงานชื่อ “Worship” นายทะนงศักดิ์ หาระคุณโน ผลงานชื่อ “Against the Cold” นายเลอสม ล่วงพ้น ผลงานชื่อ “Peaceful” นายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม ผลงานชื่อ “Droplet” นายนิติชัย พลศรี ผลงานชื่อ “River of Life” นายสมชาย อิ่มชู ผลงานชื่อ“Feeling Cool on the Water” นายอัครินทร์ อัศววารินทร์ ผลงานชื่อ “Destination” นายธีรธัช วรสินวัฒนา ผลงานชื่อ “Peaceful” นายอมเรศ ธรรมกูล ผลงานชื่อ “The Rain”


    ผลงานภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “เย็น” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559 ประกอบด้วย ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ผลงานภาพถ่ายของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 เมษายน-4 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7538 หรือ 0-2849-7564


http://www.banmuang.co.th/news/education/41188