คนดีศรีศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง

คนดีศรีศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง

 src=

หนุ่มน้อยหน้าใส คนดีศรีศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง
 
 
         นายจักรชลัช ฟ้อนศรีกาหรือ เจเจ หนุ่มน้อยหน้าใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คือ แบบอย่างของนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่อาชีพในฝันโดยเลือกเรียนเอกภาษาอังกฤษ ด้วยใจรักในการเป็นพิธีกรตั้งแต่วัยเยาว์ โดยปัจจุบัน เจเจยังคงมีความฝันในอาชีพพิธีกร และอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่สามารถใช้ทักษะและศิลปะทางภาษาในการสื่อสาร อีกทั้ง เจเจยังเล็งเห็นว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมหาศาลในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบัน แรงงานที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นที่ต้องการอย่างสูงในหน่วยงานต่างๆ
         เจเจคือตัวอย่างของนักศึกษาที่ตระหนักรู้ถึงอาชีพที่ตนเองต้องการจะก้าวเดินในอนาคตจึงมีความมุมานะในด้านวิชาการ และกิจกรรมที่เอื้อให้เจเจได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยได้รับเลือกให้ทำหน้าที่พิธีกรในหลายๆ งานของคณะและสถาบัน อาทิ พิธีกรงานวันรับน้องศิลปศาสตร์, พิธีกรงานกีฬาชอล์คเกมส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558, พิธีกรงาน Good Bye Senior Party 2016 ของนักศึกษาศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคภาษาอังกฤษ, พิธีกรชาย (ภาคภาษาอังกฤษ) เป็นต้น นอกจากนี้ เจเจยังเป็นหนึ่งในทีมผู้เขียนบทและผู้จัดทำคลิปสื่อการสอนภาษาอังกฤษให้กับสถาบัน ช่อง KMITL Channel ในรายการ Engsidious สะท้อนถึงทักษะด้านวิชาการและการอุทิศตนเพื่อมอบความรู้ให้กับผู้อื่นของเจเจ โดยล่าสุด เจเจได้รับรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2559 ยกย่องนักศึกษาที่ทำประโยชน์ให้กับคณะอย่างต่อเนื่อง 
 
        เจเจปฏิบัติหน้าที่ในทุกงาน ด้วยความยึดมั่น ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”