คณะศึกษาธิการจังหวัดรุ่นใหม่ เรียนรู้และดูงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้นำคณะศึกษาธิการจังหวัดรุ่นใหม่ที่เข้ารับการพัฒนาและปฐมนิเทศ จำนวน 13 ท่าน พร้อมทั้งคณะศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้บริหารโครงการจาก สคบศ. ไปประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม


 


 


ในการนี้ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มากล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสัมมนา จากนั้น นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของศึกษาธิการจังหวัด ตามมาด้วยการนำเสนอแนวคิดและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้ง นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดในการการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นอกจากนั้นแล้วยังมีการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ที่ให้แนวคิด จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับศึกษาธิการรุ่นใหม่ นอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้ว คณะศึกษาธิการจังหวัดรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงครามด้วย