คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับป.โท-เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท-เอก
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554

———————————

                ด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีสาขาที่เปิดรับสมัครดังนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

         โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ งานบัณฑิตศึกษา  http://www.eng.ubu.ac.th/~graduate/ หรือติดต่อ คุณปาริชาติ แสนทวีสุข งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้อง 6320 ชั้น 3 อาคาร EN6 หมายเลขโทรศัพท์ 045-353320  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  22 เมษายน 2554 

                หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ พชรศร  กุหลาบหอม 

                อีเมลล์ poko_jung99@hotmail.com หรือ 045-353330

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี