คณะผู้แทนนักเรียนไทยเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

          นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เวที ITMO 2019 และเวที IMSO 2019 จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมคารวะ รับฟังโอวาทและรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

          ในโอกาสนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้กล่าวโอวาทแก่คณะผู้แทนนักเรียนไทยที่มาเข้าพบ โดยกล่าวชื่นชมทักษะด้านวิชาการของนักเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานของ สพฐ. ซึ่งรับผิดชอบโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป

          ทางด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

          โดยในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จำนวน 3 รอบ ได้แก่
1. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 มีนักเรียนสมัครสอบ 3 วิชา จำนวน 190,708 คน

2. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเข้าแข่งขัน จำนวน 23,015 คน และ

3. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสาม ค่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ จำนวน 366 คน และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในเวทีโลกจำนวน 116 คน แบ่งเป็น 6 เวที ได้แก่

1. การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) เมื่อวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 6 รางวัล และเกียรติบัตรชมเชย จำนวน 2 รางวัล

2. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2562 Southeast Mathematics Olympiad 2019 (SMO 2019) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5 รางวัล และเหรียญทองแดง 3 รางวัล

3. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 South African International Mathematics Competition 2019 (SAIMC 2019) เมื่อวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 32 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 23 รางวัล เหรียญทองแดง 13 รางวัล และเกียรติบัตรชมเชย 4 รางวัล

4. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2562 International Teenagers Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม ณ สาธารณรัฐอินเดีย มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 8 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง 7 รางวัล

5. การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2019 (IMSO 2019) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 10 รางวัล เหรียญเงิน 10 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และได้รับรางวัลพิเศษ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ จาก เด็กชายอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง โรงเรียนมาร์มาร่า จินดามณี กรุงเทพมหานคร และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ จาก เด็กชายศุภวิชญ์ ลักษณะวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

6. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 Hanoi Open Mathematics Competition 2020 (HOMC 2020) จะเดินทางไปแข่งขันในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน

ที่มา : สพฐ.