คกก.บห.ชายแดนใต้

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

  • เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557-2558 ของ ศธ.

ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557-2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ 8 นโยบายการศึกษา โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนมาแล้ว


ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 7 ประเด็น คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ด้านอาชีพและมีงานทำ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ


ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้ขอให้รวบรวมความคิดเห็นจากที่ประชุม ไปปรับปรุงรายละเอียด เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการต่อไป เช่น การคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อัตลักษณ์ และประชาชนได้นำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

  • เห็นชอบแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศธ. ปี 2557


ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,544 ล้านบาท สำหรับดำเนินงานโครงการให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนงานแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 166 โครงการ ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะแผนต่อไป


  • การดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามมติ ครม. 1 ตุลาคม 2556)


จากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยเห็นชอบการดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) จำนวน 5 โครงการ คือ  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.สะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี) งบประมาณรวม 915,096,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 28,103 คน จากเดิมคนละ 2,500 บาท บวกเพิ่มเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกคนละ 1,000 บาท รวมเป็นคนละ 3,500 บาท/คน/เดือน และเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ที่ยังไม่เคยได้รับค่าเสี่ยงภัยมาก่อน จำนวน 19,262 คนๆ ละ 2,500 บาท
  2. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ศาสนาควบคู่สามัญ และประเภทอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ จชต. จากเดิมซึ่งได้รับการอุดหนุนร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน จากเดิมใช้งบประมาณปีละ 626,247,290 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 737,513,567 บาท หรือเท่ากับใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 111,266,277 บาท
  3. โครงการสร้างหอพัก อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด สช. และ สพฐ. ใช้งบประมาณรวม 168,534,000 บาท
  4. การสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จชต. เพื่อเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจำนวน 162 ราย พิการ 9 ราย รวม 171 รายๆ ละ 4 ล้านบาท กรณีได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว 500,000 บาท คงเหลือ 3,500,000 บาท รวม 171 ราย เป็นเงิน 598,500,000 บาท และจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2555 จำนวน 151 คนๆ ละ 2,500 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 8,233,627 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีบางโครงการที่ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม จึงเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบกลางเพิ่ม ในส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 408,726,000 บาท เพื่อจ่ายแก่บุคลากรทุกกลุ่มทุกสังกัดจำนวน 48,163 คน รวมทั้งโครงการสร้างหอพักฯ ที่จะเสนอของบกลางในปีนี้อีกด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

29/11/2556