ข้อมูลสารสนเทศการศึกษา

ภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/jan/026.html

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

  • เห็นชอบแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2557 รวมถึงแบบรายการข้อมูลประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ให้มีความครอบคลุมสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย 30 กิจกรรมหลัก

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบ (ร่าง) รายการและรูปแบบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และข้อมูลรายสถานศึกษาและแบบจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการศึกษาประกอบด้วยรายการและรูปแบบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนนักศึกษาจำนวน 63 รายการ บุคลากร 47 รายการ สถานศึกษา 47 รายการ และแบบจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ประกอบด้วยแบบฟอร์มที่จัดเก็บ 27 แบบ

ที่ประชุมได้รับทราบตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานในที่ประชุมว่า ศทก. กำลังดำเนินการบูรณาการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ศธ. ให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดทำในรูปแบบ Single Cloud Connection Platform ซึ่งเป็นรูปแบบบูรณาการ Backbone ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายใน 2 ระดับ คือ

1) การเชื่อมโยงระดับ Physical ที่จะเชื่อมโยงเครือข่าย MOENet และเครือข่าย UniNet เข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย NEdNet

2) การเชื่องโยงระดับ Logical ที่องค์กรหลักสามารถจัดทำเครือข่ายภายใน (Intranet) ได้ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระดับ Physical และเครือข่ายแกนหลักของ ศธ. (NEdNet Backbone) ด้วย

หากดำเนินการได้สำเร็จ จะทำให้ระบบเครือข่ายเป็นระบบเดียวกันและเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


  • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการนำ ICT มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้และสร้างมาตรฐานการเรียนรู้
    (นโยบายข้อ 3 กลไกการขับเคลื่อนข้อ 4)

ศทก.ได้รายงานในที่ประชุมรับทราบถึงการดำเนินงานพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกระทรวง โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของ ศธ. ที่ใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วย

1) ระบบตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล

2) ระบบสารสานเทศพื้นฐานด้านการศึกษา

3) ระบบบริการสารสนเทศด้านการศึกษา (Intranet)

4) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการศึกษา

5) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา (EIS)

6) ระบบฐานข้อมูลประชากรในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7) ระบบมาตรฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

8) ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

นอกจากนี้ ศทก.อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEIS : National Education Information System) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางของกระทรวงให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีเอกภาพและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบคลังข้อมูลและฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศ และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

  • การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ที่ประชุมเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ ศธ. เป็นประธาน โดยมีหน้าที่ดังนี้

ให้คำแนะนำการดำเนินงานของสถานศึกษา หน่วยงาน ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ สถานศึกษา หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับสารสนเทศด้านการศึกษา
รายงานผลการประเมิน และผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

30
/1/2557