ขับเคลื่อน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและขับเคลื่อน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา โดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สกศ. เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ


 


 


การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นวาระแห่งชาติที่มีความสำคัญ ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นสถาบันพันธมิตรกับ world competitiveness center ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้ทำการสำรวจและจัดอันดับความสามารถของประเทศมาตั้งแต่ปี 2540 พร้อมทั้งได้ดำเนินของโครงการ Thailand competitive enhancement programe โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2552 จากการประเมินของ IMD พบว่า ดัชนีการแข่งขันของไทยมีความท้าทายหลายด้านในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการปฏิรูปการเมือง ระบบบริหารที่เน้นการสร้าง ความเท่าเทียม การสร้างเครือข่ายป้องกันการคอรัปชั่นของภาครัฐ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชากรของทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบสังคม


 


 


จากการประกาศผลของ International Institute for Management Development : IMD ในการสำรวจ และจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ใน 63 ประเทศทั่วโลก ประจำปี 2559 ซึ่งไทยอยู่อันดับที่ 28 และขยับมาอันดับที่ 27 ในปี 2560 และในอีก 4 ปีข้างหน้าประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขยับขึ้นมาในอันดับที่ 20 ซึ่งการจัดอันดับของ imd จะพิจารณา 4 ด้านด้วยกันคือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีระดับดีที่สุดคือสภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในระดับที่ 10 เพิ่มขึ้น 3 อันดับจากปี พศ. 2559 ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ถือเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานการแข่งขันระยะยาว