ขับเคลื่อนนโยบาย

จังหวัดนนทบุรี  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี 2556 ภาคกลาง พร้อมมอบนโยบายการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด นางฉวีวรรณ คลังแสง และ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และผู้แทนองค์กรต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี


 

รมว.ศธ.กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า การสัมมนารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา กำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งหลังจากได้มีเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชาแล้ว จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งระบบอย่างจริงจังและขยายวงให้กว้างมากขึ้นด้วย

 โดยขณะนี้ได้ดำเนินการเรื่องของการทดสอบวัดผลกลาง การเรียนการสอน ทั้งในการคิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของภาษาต่างประเทศมีการตั้งคณะทำงานเพื่อหารือทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งเบื้องต้นมีความคิดเห็นและแนวทางที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งได้หารือกับ รมว.ศธ.ของจีนถึงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไปสู่การผลิตและพัฒนาครูด้วย

 
 
 
 
  
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

 นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมเสวนาแนวทางการประเมินมาตรฐานผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะนำระบบการทดสอบวัดผลกลางมาใช้ทดสอบในบางชั้นเรียนที่ไม่เคยมีการทดสอบวัดผลมาก่อน และจะเพิ่มสัดส่วนของการทดสอบให้สูงขึ้นจากเดิมที่เคยใช้ข้อสอบกลาง 20และข้อสอบปลายภาค 80  ในช่วงแรกจะเพิ่มเป็น 30 : 70 ในปีการศึกษา 2557 และเพิ่มเป็น 50 : 50 ในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ได้ผลการจัดการศึกษาของประเทศและผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งได้รู้จุดอ่อนและส่วนที่ต้องแก้ไขพัฒนาปรับปรุงต่อไป

ทั้งนี้ เรื่องนี้อาจจะมีผลต่อการตกซ้ำชั้นของนักเรียน โดยได้มีการหารือกันว่า ระบบการเรียนแบบหน่วยกิตสามารถที่จะจัดระบบซ่อมเสริมหรือเรียนซ้ำเป็นบางวิชาได้ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
13/11/2556